“ตรีนุช”ปลื้มอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เอกชนร่วมลงขัน 10.9 ล้าน หนุน 2 โครงการ

04 มี.ค. 2565 | 12:15 น.

“ตรีนุช”ชื่นชมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นทิศทางพัฒนาทักษะอาชีพที่ดีเยี่ยม เอกชน 10 แห่งร่วมลงขัน 10.9 ล้านบาท หนุน 2 โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี-พัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม

วันนี้ (4 มี.ค.65) ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง 

 

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่า ตนให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษามาก เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และเห็นว่าการจัดการอาชีวศึกษา สามารถตอบสนองทุกมิติของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เป็นอย่างดี 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาต้องมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยการนำระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย รวมถึงพันธมิตรที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของสถานประกอบการในภาคเอกชนมาร่วมจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มแข็ง 

 

ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำฐานข้อมูลกำลังคน การดูแลอำนวยความสะดวก และสวัสดิการของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งถือเป็นทิศทางและการพัฒนาทักษะอาชีพที่ดีเยี่ยม 

จากนั้น นางสาวตรีนุช ได้เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาปิโตรเคมี ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) และโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม (V-EsEPC)  ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ 

                                             “ตรีนุช”ปลื้มอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เอกชนร่วมลงขัน 10.9 ล้าน หนุน 2 โครงการ

ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ. โดย ศูนย์ CVM ได้ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) 


และโครงการพัฒนาช่างเทคนิค สาขางานไฟฟ้าควบคุม โดยได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหลักสูตร , พัฒนาครู , การจัดแผนการเรียนรู้ , การฝึกงาน และการส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นครูช่วยสอน เป้าหมายของโครงการคือ ให้ผู้เรียนมีงานทำ มีความรู้ และทักษะสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน 

                                “ตรีนุช”ปลื้มอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เอกชนร่วมลงขัน 10.9 ล้าน หนุน 2 โครงการ
โดยได้รับมอบเงินสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 9.5 ล้านบาท ประกอบด้วย บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3.5 ล้านบาท บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด 3 ล้านบาท บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 1ล้านบาท กลุ่ม บริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 5 แสนบาท

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 5 แสนบาท และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 1.4 ล้านบาท ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 5 แสนบาทบริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด 5 แสนบาท สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 2 แสนบาท และบริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2 แสนบาท

                              “ตรีนุช”ปลื้มอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เอกชนร่วมลงขัน 10.9 ล้าน หนุน 2 โครงการ