กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงาน 161 อัตรา พรุ่งนี้วันสุดท้าย

27 ก.พ. 2565 | 06:15 น.

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 28 ก.พ. วันสุดท้าย

รายงานข่าวจากกรมการแพทย์ ระบุว่า กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 24-28 ก.พ. 2565 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และชำระเงินค่าสมัครได้ถึงวันที่ 1 มี.ค. 65

 

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ประกอบไปด้วย

 

1. นายแพทย์ จำนวน 15 อัตรา ค่าตอบแทน 101,350 บาท ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2565 โดยระยะเวลาในสัญญาจ้างไม่เกิน 3 เดือน

 

2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 112 อัตรา ค่าตอบแทน 59,680 บาท ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2565 โดยระยะเวลาในสัญญาจ้างไม่เกิน 3 เดือน

 

3. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 34 อัตรา ค่าตอบแทน 40,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2565 โดยระยะเวลาในสัญญาจ้างไม่เกิน 3 เดือน

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1. มีสัญชาติไทย

 

2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 

6. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี โดยต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนดมาประกอบการพิจารณาด้วย

 

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

8. ไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน และจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ http://dms.thaijobjob.com หรือ https://www.facebook.com/100069182200543/posts/263440409305364/