6 วิธีเลือก “ชุดสังฆทาน” วันมาฆบูชา 2565 ไม่ให้ถูกโกง

15 ก.พ. 2565 | 05:28 น.

เปิดวิธีการเลือกซื้อ ชุดสังฆทาน และ ชุดไทยธรรม ในวันมาฆบูชา 2565 ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และฉลากสินค้าถูกต้อง ลดปัญหาผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ

ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะมาถึงนี้ คือ วันมาฆบูชา 2565 ผู้บริโภคมักจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภท ชุดสังฆทาน และ ชุดไทยธรรม เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก โดยที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลเกี่ยวกับกรณีสินค้าที่นำมาใส่ในถังสังฆทานไม่มีคุณภาพ

 

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า กรณีดังกล่าว ถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนดว่า ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีการจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

 

ชุดสังฆทาน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กำหนดข้อความที่ต้องมีการระบุใน ชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรม (ชุดไทยทาน) จะต้องมีการระบุรายการสินค้า ดังนี้

 1. ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ
 2. ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายชุดสังฆทานหรือขุดไทยธรรม 
 3. วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวัน เดือน ปี ที่ควรใช้ก่อน ของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้นต้องระบุว่าเร็วที่สุด 
 4. วันเดือนปีที่บรรจุ 
 5. ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท 
 6. กรณีชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย 

 

ร้านจำหน่าย ชุดสังฆทาน

หากร้านค้าขายชุดสังฆทาน โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้องกฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษดังนี้ 

 • จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 • กรณีเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นายธสรณ์อัฑฒ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สคบ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ชุดสังฆทาน และ ชุดไทยธรรม เพื่อตรวจสอบแนะนำให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายให้จัดทำฉลากของสินค้าให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกซื้อชุดสังฆทานและขุดไทยธรรมไปถวาย พระภิกษุสงฆ์เพื่อทำบุญเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล 

 

ล่าสุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ พบว่าผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดได้ดำเนินการจัดทำฉลากชุดสังฆทานและขุดไทยธรรมถูกต้องครบถ้วน

 

อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจหรือพบว่า ชุดสังฆทาน และชุดไทยธรรม ไม่มีการจัดทำฉลาก หรือมีการจัดทำฉลากแต่ฉลากสินค้านั้นไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 

 • สายด่วน สคบ. 1166 
 • ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th 
 • ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (OCPB Complain Mobile Application)