svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พระราชทานเครื่องราชฯ “รมต.-อดีตรมต.-นายทหาร-ขรก.”รวม 15,242 ราย

14 กุมภาพันธ์ 2565

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวม 15,242 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย 14,707 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 535 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

วันนี้(14 ก.พ.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๖๔

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น ๑๕,๒๔๒ ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จํานวน ๑๔,๗๐๗ ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสําหรับบุคคลบางประเภท จํานวน ๕๓๕ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

 

สำหรับรายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๖๔

รัฐมนตรี 


มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก


๑ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ


๒ นายอิทธิพล คุณปลื้ม

 

มหาวชิรมงกุฏ


๑ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 


๒ นายสุชาติ ชมกลิ่น


๓ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 


๔ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก


๑ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล


 ๒ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์


๓ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์


อดีตรัฐมนตรี


มหาวชิรมงกุฎ 


๑ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์


ประถมาภรณ์ช้างเผือก 


๑ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า


ข้าราชการการเมือง 


ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 


๑ นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

  พระราชทานเครื่องราชฯ “รมต.-อดีตรมต.-นายทหาร-ขรก.”รวม 15,242 ราย    พระราชทานเครื่องราชฯ “รมต.-อดีตรมต.-นายทหาร-ขรก.”รวม 15,242 ราย   พระราชทานเครื่องราชฯ “รมต.-อดีตรมต.-นายทหาร-ขรก.”รวม 15,242 ราย

 

คลิกดูเพิ่มเติม : พระราชทานเครื่องราชฯ 15,242 ราย