ใบทรานสคริปต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เช็คขั้นตอนการขอที่นี่

07 กุมภาพันธ์ 2565

วิธีการ-ขั้นตอน การขอใบทรานสคริปต์ "มน." หรือ มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษา-ว่าที่บัณฑิต ตรวจสอบ การยื่นเรื่องขอเอกสารรับรองผลการเรียนได้ที่นี่ 

ฐานเศรษฐกิจ ได้รับคำถามจากนักศึกษา รวมถึงว่าที่บัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ "มน." จังหวัดพิษณุโลก ถึงขั้นตอนและวิธีการยื่นขอใบทรานสคริปต์ หรือ ใบรับรองผลการเรียน เพื่อนำไปสมัครเรียนต่อ และสมัครงาน ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

 

จากการตรวจสอบเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.nu.ac.th/ พบขั้นตอนและวิธีการดังนี้

 

ขั้นตอนการยื่นขอเอกสาร 

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ให้ผู้อื่นยื่นแทน

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําร้องได้ที่ www.reg.nu.ac.th (NU 21 ใบรับรอง), (NU 15 ใบแสดงผลการเรียน)
  • กรอกคําร้องให้ครบถ้วน และยื่นได้ที่ กองบริการการศึกษา ตึก QS งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

2. ยื่นขอเอกสารทางไปรษณีย์

  • ไม่สามารถขอแบบเร่งด่วนได้
  • โปรดแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารกลับคืน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ในช่องที่ให้กรอกข้อมูลจัดส่งในแบบฟอร์ม
  • ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท + ค่าฝากส่งกลับคืน ส่งคืนแบบลงทะเบียน 50 บาทส่งคืนแบบ EMS 80 บาท

 

**ตัวอย่างเช่น ขอเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมเลือกฝากส่งแบบลงทะเบียน = 150 บาท**

  • สั่งจ่ายธนาณัติในนามที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น

ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เพื่อรับเงิน ณ ที่ทําการไปรษณีย์ “เคาน์เตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 00036”

  • ส่งเอกสารมาที่ "มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบริการการศึกษา ตึก QS งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล (ขอใบรับรอง) หรือ (ขอใบทรานสคริป) เลขที่ 99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา งานทะเบียนฯ โทร.055-968300, 055-968324" 

ใบทรานสคริปต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เช็คขั้นตอนการขอที่นี่ ใบทรานสคริปต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เช็คขั้นตอนการขอที่นี่

ที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร