ข่าวดี รพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน เช็คที่นี่

20 มกราคม 2565

ตำแหน่งว่าง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงานวุฒิ ปวช. - ปวส. ทุกสาขา ตรวจสอบตำแหน่งงาน คุณสมบัติ พร้อมอัตราเงินเดือน ได้ที่นี่

ข่าวดี สำหรับผู้ที่ว่างงานและกำลังมองหางานทำใน กทม. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วุฒิ ปวช. - ปวส. ทุกสาขาด่วน! 

1.ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนบริการ จำนวน 5 อัตรา 

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย หรือ สัญชาติอื่น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 • เป็นผู้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในการเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 • สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี เช่น Microsoft Office หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งาน อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน ตั้งใจ และใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่
 • หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

             -TOEIC  ระดับ 250 คะแนนขึ้นไป หรือ

             -TOEFL IBT ระดับ 19 คะแนนขึ้นไป หรือ

             -TOEFL PBT ระดับ 340 คะแนนขึ้นไป หรือ 

             -IELTS ระดับ 2 คะแนนขึ้นไป หรือ 

             -CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป 

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครงานมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ตามปกติ 

หากผู้สมัครผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือก ต้องยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษภายใน 180 วัน หลังจากเริ่มปฏิบัติงาน 

อัตราเงินเดือน

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 ระดับบริการคุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง 

อ่านประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนบริการ

2.พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย หรือ สัญชาติอื่น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เป็นผู้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในการเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี เช่น Microsoft Office หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน ตั้งใจ และใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่
 • หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

             -TOEIC  ระดับ 250 คะแนนขึ้นไป หรือ

             -TOEFL IBT ระดับ 19 คะแนนขึ้นไป หรือ

             -TOEFL PBT ระดับ 340 คะแนนขึ้นไป หรือ 

             -IELTS ระดับ 2 คะแนนขึ้นไป หรือ 

             -CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป 

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครงานมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ตามปกติ

หากผู้สมัครงานผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือก ต้องยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษภายใน 180 วัน หลังจากเริ่มปฏิบัติงาน 

อัตราเงินเดือน

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 ระดับบริการคุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง 

อ่านประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ 

ข่าวดี รพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน เช็คที่นี่