สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ช่วย SMEs เงื่อนไขอย่างไร กลุ่มไหนได้บ้าง เช็คเลย

12 ม.ค. 2565 | 06:15 น.

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ช่วย SMEs เงื่อนไขอย่างไร กลุ่มไหนได้บ้าง กู้ได้เท่าไหร่ เริ่มเมื่อไหร่ อ่านครบจบที่นี่ สุริยะคาดช่วยได้มากกว่า 500 ราย รักษาการจ้างงานได้กว่า 3,000 ราย มีดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรมอัดเงินงบประมาณผ่านสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 2,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3 โครงการ ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19)

 

 

สำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเอสเอ็มอี ประกอบด้วย

 

 

-สินเชื่อสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME 

 

 

 • สำหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่งในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG (Bio Circular Green) ใน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 • กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม/กลุ่มอาหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
 • กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท 
 • วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท 
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี 
 • ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน 
 • ดอกเบี้ย 2% ต่อปีตลอดอายุสัญญา 

-สินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME 

 

 

 

 • สำหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุนแก่เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพที่เป็นนิติบุคคลและเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้นำเงินทุนไปใช้ในการปรับปรุง ลงทุนในกิจการ ฟื้นฟู กิจการในปัจจุบัน หรือเริ่มต้นกิจการใหม่ 
 • ช่วย 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

 

สุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจิ

 

 • กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท 
 • วงเงินสินเชื่อต่อรายตั้งแต่ 1 แสนบาท และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท 
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี 
 • ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

-สินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME 

 

 

 • เป็นเงินทุนช่วยเหลือให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่มีภาระหนี้เงินต้นวงเงินกู้สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) คงเหลืออยู่กับกองทุนได้นำเงินทุนไปใช้ในการปรับปรุง ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ หรือฟื้นฟูกิจการในปัจจุบันหรือเริ่มต้นกิจการใหม่
 • ผู้รับสินเชื่อต้องเป็นลูกหนี้ในโครงการสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐหรือโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs หรือโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน 
 • กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท 
 • วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทโดยเมื่อรวมกับภาระหนี้เงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยคงค้างของสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ต้องไม่เกินจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเดิม 
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี 
 • ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 
 • ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา        

 

 

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

 

 

และบรรเทาผลกระทบจากภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้มีสภาพคล่องและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจึงได้ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3 โครงการดังกล่าว

 

 

ทั้งนี้ จะสามารถเปิดรับคำขอได้วันที่ 17 มกราคมนี้  คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากกว่า 500 ราย รักษาการจ้างงานได้กว่า 3,000 ราย ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาท

 

 

 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลและเป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  

 

 

โดยทั้ง 3 โครงการสามารถติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด