svasdssvasds

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ผ่านแอป QueQ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 ธ.ค. 2564 เวลา 7:35 น. 3.5k

กทม.เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอป QueQ เข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง

วันที่ 9 ธ.ค.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน   ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รีบเข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน 

 

เพิ่มความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง 

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ประกอบด้วย

 

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  , เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป 

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ผ่านแอป QueQ

สำหรับช่องทางการรับวัคซีนมี 3 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน “QueQ” โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้ 

1.สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “QueQ” 

2.เข้าแอปพลิเคชัน “QueQ” เลือก “ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.” 

3.เลือกสถานที่เข้ารับบริการ ได้แก่ ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีน “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง” หรือเลือกรับวัคซีนที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร        

4.กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป 

5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน 

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ผ่านแอป QueQ

 

ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กรหรือกลุ่ม (Group vaccination) ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM เช่น กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงาน จากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น และช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง) 

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ผ่านแอป QueQ

 

สำหรับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน โดยในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง (PASSPORT) 2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” บนมือถือ 3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ผ่านแอป QueQ
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง