ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 88.80 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 39.10 ล้านราย 54% ของประชากร

21 พฤศจิกายน 2564

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 88.80 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 4.72 แสนโดส ฉีดเข็มที่ 2 สะสม 39.10 ล้านราย คิดเป็น 54.3% ของประชากร มี 11 จังหวัดฉีดเข็มที่ 1 สะสมมากกว่า 70%

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564   จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 20 พ.ย. 2564) รวม 88,803,596 โดส ใน 77 จังหวัด

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 472,644 โดส

  • เข็มที่ 1 : 173,934 ราย
  • เข็มที่ 2 : 265,136 ราย
  • เข็มที่ 3 : 33,574 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 88.80 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 39.10 ล้านราย 54% ของประชากร

 

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 46,646,938 ราย (คิดเป็น 64.8% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 39,101,640 ราย (คิดเป็น 54.3% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,055,018 ราย (คิดเป็น 4.2% ของประชากร)

มี 11 จังหวัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 สะสมเกิน 70%

 

ด้านความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำแนกตามจังหวัด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 พบมี 11 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 70% ได้แก่ 

 

จังหวัดปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ พังงา ภูเก็ต และระนอง

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 88.80 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 39.10 ล้านราย 54% ของประชากร

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19