สธ. กำหนดกลยุทธ์ 5 Smart เปิดประเทศปลอดภัย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 12:36 น. 68

ปลัด สธ. ใช้กลยุทธ์ 5 Smart รองรับการเปิดประเทศ สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพให้ประชาชนใช้ชีวิตวิถีใหม่ ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมมาตรการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดพื้นที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนกลับมาใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยเร็ว

กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ประสานการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ 

สธ. กำหนดกลยุทธ์ 5 Smart  เปิดประเทศปลอดภัย

ควบคู่กับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ ลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัว และเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคแบบครอบจักรวาล Universal Prevention

สธ. กำหนดกลยุทธ์ 5 Smart  เปิดประเทศปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกลยุทธ์ 5 Smart เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 

  1. การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย (smart Reopening) 
  2. มุ่งเน้นเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง พื้นที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง และกิจการเสี่ยง (Smart Control ) 
  3. การยกระดับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Smart Health Preparedness) 
  4. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารความเสี่ยง (Smart Information Technology and Communication)
  5. การสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Smart Mechanism and Participation) วัดความสำเร็จได้จาก 1. ประชาชนร่วมมือร่วมใจใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรม/กิจการ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค 2.ประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ 70% ภายใน ปี 2564  3.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ให้สงบตามแนวทางที่กำหนด 4.มีผู้ป่วยโควิด 19 อาการรุนแรงครองเตียงในโรงพยาบาลไม่เกิน 60 - 80% 5.อัตราเติบโต GDP เพิ่มขึ้น 6.ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด 19 ถึง 80% และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention โดยขับเคลื่อนพร้อมกับมาตรการหลักกระทรวงสาธารณสุข คือ V: Vaccine ทุกภาคส่วนร่วมมือกันนำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

เพื่อสร้างความปลอดภัย U: Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา C : Covid Free Setting สถานที่บริการมีความพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ และ A: ATK  เพื่อเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง