ข่าวดี ฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ฟรี ขยายเวลา-เพิ่ม 2 กลุ่มเป้าหมาย

04 พฤศจิกายน 2564

สปสช. ขยายเวลาฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 พร้อมฉีดวัคซีนเพิ่ม 2 กลุ่มเป้าหมาย "บุคลากรด่านหน้า - กลุ่มเสี่ยง" ช่วยลดความสับสนตรวจวินิจฉัยและรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19

ข่าวดีล่าสุดมีรายงานว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ได้ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง 31 ธ.ค. 64 การฉีดวัคซีนดังกล่าว จะช่วยป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา ระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย 

  1. หญิงที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย เป็นต้น
  3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  5. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

 

6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7.ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร

8.บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

9.กลุ่มที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เป็นต้น

10.กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์

สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตามสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  • โรงพยาบาลรัฐ
  • รพ.สต. ทุกแห่ง
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม.
  • คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
  • สถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ