"เอ็กโก กรุ๊ป" คว้ารางวัลชนะเลิศ UN Women 2021 Thailand WEPs Awards

25 ต.ค. 2564 เวลา 9:02 น. 46

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลชนะเลิศ UN Women 2021 Thailand WEPs Awards สาขาความโปร่งใสและการรายงาน และรางวัลชมเชย ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลชนะเลิศ UN Women 2021 Thailand WEPs Awards ในสาขาความโปร่งใสและการรายงาน และรางวัลชมเชย ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ สะท้อนจุดยืนด้านการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยดำเนินธุรกิจบนหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ควบคู่กับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสตรีให้เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 
"เอ็กโก กรุ๊ป แสดงจุดยืนเรื่องนี้อย่างหนักแน่น ผ่านการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 5 การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม"

นายเทพรัตน์ กล่าวต่อไปอีกว่า การรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างคำมั่นสัญญาของบริษัทในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและพลังของผู้หญิงแล้ว ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้วัดและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นการสร้างคุณค่าและแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ตลอดจนส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ เชื่อมโยงไปยังประชาสังคมและประเทศชาติให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนไปโดยพร้อมกัน
สำหรับ WEPs Awards เป็นงานประกาศรางวัลหนึ่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มอบให้กับองค์กรและภาคธุรกิจที่เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและผลักดันด้านความเท่าเทียมทางเพศและเพิ่มศักยภาพสตรี ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles: WEPs) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรภาคธุรกิจต่างๆ สร้างผลกระทบที่ดีในด้านนี้ และ เป็นผลดีกับองค์กรในการสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาความโปร่งใสและการรายงาน ระดับประเทศ ยังได้เข้าร่วมชิงรางวัล WEPs Awards ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จะมีการประกาศผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง