ไปสงขลาต้องรู้ อัพเดทด่านตรวจ-เอกสารต้องใช้ ทำไงเมื่อผ่านจุดคัดกรองโควิด

18 ต.ค. 2564 เวลา 12:31 น. 678

"สงขลา" รั้งอันดับ 3 จังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงที่สุดในประเทศไทย ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งคุมเข้มการเข้า-ออกพื้นที่จังหวัด "ฐานเศรษฐกิจ" อัพเดทจุดตั้งด่านตรวจ และเอกสารที่ต้องใช้ ทำอย่างไรเมื่อต้องผ่านจุดตรวจ

จากการที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ยังคงเป็นจังหวัดที่มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19 สูงติดอันดับ 10 จังหวัดที่มีการติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในประเทศไทย  โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงมีการแพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้างมากขึ้น

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา จึงได้มีคำสั่งฉบับใหม่ เรื่อง การตั้งด่านตรวจ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุม ดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เข้าจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด เริ่มมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.เป็นต้นมา

จากเพจศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564

เนื้อหาของ คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 4980/2564 เรื่อง การตั้งด่านตรวจ จุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ลงนามโดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 ระบุว่า

 

ตามที่ใด้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 14 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงมีการแพร่ระบาดอย่างเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุม ดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เข้าจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัดนั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ซึ่งกำหนดให้การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัดจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค) กำหนด และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่34) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งรวมถึงการใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อเดินทางข้ามจังหวัด

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 4014/2564 เรื่อง การตั้งด่านตรวจจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และมีคำสั่ง ดังนี้

 

1.ให้ตั้งด่านตรวจ ดังต่อไปนี้

1.1 ด่านตรวจบ้านควนติหมุน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา ให้ตั้งบริเวณถนนทางหลวงสาย 43 สงขลา – ปัตตานี

1.2 ด่านตรวจบ้านนาจวก ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา ให้ตั้งบริเวณถนนทางหลวงสาย 42 เส้นทาง ระหว่างตำบลล่าไพล อำเภอเทพา กับอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัตปัตตานี

1.3 ด่านตรวจบ้านมุนี ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย ให้ตั้งบริเวณถนนทางหลวงสาย 4085 เส้นทางระหว่างอำเภอสะบ้าย้อยกับอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

1.4 ด่านตรวจบ้านโหนด ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย ให้ตั้งบริเวณ ถนนทางหลวงชนบทสาย 4072 เส้นทางระหว่างอำเภอสะบ้าย้อย กับอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 

2. บุคคลที่จะเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส) เข้าจังหวัดสงขลา ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

2.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Certicate Of Vaccination) หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อม ชนิดซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm), ไฟเซอร์ (Pfizer), โมเดอร์นา (Moderna), สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือสูตรไขว้ ครบ 2 เข็ม หรือ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson), แอสตร้าซิเนก้า (AstraZeneca) 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ

2.2 มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result Indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี Antigen test kit หรือ RT-PCR ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ

2.3 มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อมาแล้ว ไม่เกิน 90 วัน หรือ

2.4 มีเอกสารรับรองว่าครบกำหนดการกักกันตัวแล้ว 14 วัน แต่ทั้งนี้ต้องเดินทางภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่พ้นจากการกักกันตัว หรือ

2.5 เป็นเด็กที่อายุไม่เกิน 12 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง หรือ

2.6 เป็นผู้เดินทางมากับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย หรือ

2.7 เป็นผู้ที่เดินทางมาเพื่อตรวจหรือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ โดยมีใบนัดหรือหลักฐานการรักษา ทั้งนี้จะต้องเดินทางกลับโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ

ไปสงขลาต้องรู้ อัพเดทด่านตรวจ-เอกสารต้องใช้ ทำไงเมื่อผ่านจุดคัดกรองโควิด

3. ให้ด่านตรวจมีหน้าที่ ตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส) ดังนี้

3.1 ให้คัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เข้าจังหวัดสงขลาจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 2 เท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความเร่งด่วนอย่างยิ่งหากล่าช้าจะเกิดวามเสียหายอย่างร้ายแรง

3.2 สอบถามความจำเป็นผู้เดินทาง โดยขอความร่วมมือให้เดินทางเฉพาะเมื่อมีกรณีจำเป็น

3.3 ให้ผู้เดินทางลงทะเบียนใน QR Code "SONGKHLA CARE" ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดสงขลาทุกครั้ง

3.4 บันทึกข้อมูลผู้เดินทางและรายงานให้จังหวัดทราบ

3.5 ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสงขลา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 (D-M-H-T-T-A) ได้แก่ D - Distancing เว้นระยะห่าง, M - Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยเสมอ, H - Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ, T- Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ , T- Testing ตรวจหาเชื้อโควิด - 19, A -Application ติดตั้งสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ

 

4. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส โดยมุ่งหวังผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

 

5. ให้อำเภอที่มีการจัดตั้งด่านตรวจจัดทำคำสั่งและแผนการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดคัดกรองโควิด -19

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ไปสงขลาต้องรู้ อัพเดทด่านตรวจ-เอกสารต้องใช้ ทำไงเมื่อผ่านจุดคัดกรองโควิด ไปสงขลาต้องรู้ อัพเดทด่านตรวจ-เอกสารต้องใช้ ทำไงเมื่อผ่านจุดคัดกรองโควิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง