ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ รับสูงสุด 10,000 เช็ควันจ่ายเงิน

18 ต.ค. 2564 เวลา 7:55 น. 6.2k

ลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ พื้นที่สีเเดง 29 จังหวัด รับเงินสูงสุด 10,000 บาท เช็คเงื่อนไขเเละขั้นตอน พร้อมวันเงินเข้าวันไหน ครบจบที่นี่ที่เดียว

เกาะติด “มาตรการเยียวยา” "เยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์" พื้นที่สีแดง  เป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 29 จังหวัด ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้จองคิวเพื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุเกิน 65 ปี

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. - 5 พ.ย. 2564

 

เมื่อได้คิววันนัดแล้วต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.-5 พ.ย.2564 ที่กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

เริ่มลงทะเบียน

วันที่ 25 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 64

หลักฐานการลงทะเบียน

1.ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ รับ ณ จุดลงทะเบียน

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

4.บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธษรณะ

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

จ่ายเงินรอบแรก

ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะเเละรถเเท็กซี่ส่วนบุคคล

จ่ายเงินรอบที่ 2 

ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับเเท็กซี่สาธารณะที่เช่าขับ

การจ่ายเงิน 

จ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น 

กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์

1.กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.64

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด รวม 16,694 คน แบ่งเป็น

3.มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เเละบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

4.รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน

5.ประกอบการชีพใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเเละเข้มงวด

6.มีศักยภาพในการขับรถ

7.กรณีรถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถ เเละผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

ทั้งนี้มี กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ 12,918 คน  รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท

การจ่ายเงินเยียวยา

-13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28  ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 10,000 บาทต่อคน (คนละ 5,000 บาท จำนวน 2 เดือน)

-16 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน(คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน)  วิธีการจ่ายเงินจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง