svasdssvasds

ตั้งศูนย์บูรณาการแก้โควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ“พล.อ.ณัฐพล”เป็น ผอ.

17 ต.ค. 2564 เวลา 12:00 น. 550

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคําสั่งนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้อํานวยการศูนย์

วันนี้(17 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่อง เป็นลําดับ โดยมีคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

 

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด - 19 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว สมควรกําหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สามารถขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการเฉพาะและชั่วคราว

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ (๓) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้ง หน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้

 

“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่ นายกรัฐมนตรีกําหนด

 

ข้อ ๒ ให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (เรียกโดยย่อว่า “ศบค.ส่วนหน้า”) มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้อํานวยการศูนย์ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

 

(๑) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์)ผู้อํานวยการศูนย์

(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองผู้อํานวยการ (๑)

(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้อํานวยการ (๒)

(๔) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อํานวยการ (๓)

(๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการประกอบด้วย

(๖) ปลัดกระทรวงคมนาคม

(๗) ปลัดกระทรวงแรงงาน

(๘) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 (9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(๑๐) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

 (๑๑) เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 (๑๒) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 (๑๓) เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑๔) แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔

(๑๕) อธิบดีกรมการแพทย์

 (๑๖) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 (๑๗) อธิบดีกรมอนามัย

 (๑๘) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

(๑๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

(๒๐) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

(๒๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

(๒๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

(๒๓) ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ ผู้บัญชาการกองกําลังตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๒๔) ผู้แทนสํานักจุฬาราชมนตรี

(๒๕) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ

(๒๖) ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๑)

(๒๗) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๒)

(๒๘) ผู้อํานวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๓) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(๒๙) เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๔)

 

๒.๒ หน้าที่และอํานาจ

(๑) กําหนดแนวทางการบูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 กําหนด

 

(๒) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้การดําเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า และ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

(๓) กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ได้ตามความจําเป็น และเหมาะสม

 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มอบหมาย ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจในข้อนี้ ให้ ศบค.ส่วนหน้า เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย

 

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจของ ศบค.ส่วนหน้า ตามคําสั่งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศบค.ส่วนหน้า ตามที่ร้องขอ

 

ข้อ ๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้การสนับสนุน การดําเนินงานของ ศบค.ส่วนหน้า และให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอํานวยความสะดวก ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านงบประมาณและงานด้านธุรการ ตามความจําเป็นและเหมาะสมให้แก่ ศบค. ส่วนหน้า

 

ข้อ ๕ ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ ตามหน้าที่และอํานาจตามคําสั่งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค.ส่วนหน้า ตามที่คณะกรรมการกําหนด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

 

ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

ตั้งศูนย์บูรณาการแก้โควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ“พล.อ.ณัฐพล”เป็น ผอ.   ตั้งศูนย์บูรณาการแก้โควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ“พล.อ.ณัฐพล”เป็น ผอ.   ตั้งศูนย์บูรณาการแก้โควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ“พล.อ.ณัฐพล”เป็น ผอ.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง