เปิดชื่อบิ๊ก ขรก. แคนดิเดต เลื่อนชั้นนั่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด”

11 ต.ค. 2564 เวลา 5:53 น. 5.0k

กระทรวงมหาดไทย เปิดชื่อบิ๊ก ขรก.แคนดิเดต เลื่อนชั้นนั่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เตรียมเข้าประเมิน -สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 ต.ค. นี้

แหล่งข่าวกระทรวงมหาดไทย เผย "ฐานเศรษฐกิจ"  ว่า นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานบริหารงานปกครอง

 

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สายงานบริหารงานปกครอง(ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด)

 

โดยให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศแล้วเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง นั้น

 

บัดนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงกระทรวงมหาดไทย สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1768.1/ว 22 ลงวันที่ 30  กันยายน 2540  ที่ นร ๑0๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม 2552 ที่ นร 1003/ว/22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553

 

ประกอบมติคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564และครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

 

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย สายงานบริหารงานปกครอง (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด) และกำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่น 1 ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียดตามรายชื่อและกำหนดการประเมินฯ แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ กระทรวงมหาดไทย

 

ประกาศรายชื่อ

 

ประกาศรายชื่อ

แท็กที่เกี่ยวข้อง