svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน อัพเดตขั้นตอนที่นี่

10 ตุลาคม 2564

ลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน นาน 12 เดือน อัพเดตขั้นตอนลงทะเบียน สรุปให้ไว้ที่นี่

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน โดยช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา วงเงินไม่เกิน 315 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 รวม 12 เดือน 

"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมเกณฑ์เกณฑ์เงื่อนไขการขอส่วนลดค่าน้ำและค่าไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้

 

เงื่อนไขการรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา

 • ค่าน้ำประปา หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา


การรับสิทธิ์

ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ (รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป

ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปา 12 เดือน (เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65) มีดังนี้

 •  เข้าเว็บไซต์การประปานครหลวง  https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist หรือ การประปาส่วนภูมิภาค https://register.pwa.co.th/welfare-register/
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 • กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน อัพเดตขั้นตอนที่นี่

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน อัพเดตขั้นตอนที่นี่

 

เงื่อนไขการรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า

 • หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • หากใช้ไฟฟ้าเกินวงเงิน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถขอรับส่วนลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 315 บาทต่อ 1 ครัวเรือน โดยต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้สิทธิในรอบบิลถัดไป เช่น ลงทะเบียนต้นเดือนตุลาคม  ก็จะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยเงินที่จะคืนมาให้นั้นจะมาในรูปแบบของการจ่ายเข้า e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่ 18 ของเดือนซึ่งสามารถกดเป็นเงินสด ATM ได้

 

ช่องทางการลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564  สำหรับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 
1.เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
2.ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน 

ขั้นตอนการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" ผ่านเว็บไซต์
 

1.เข้าเว็บไซด์ของการไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 2.กรอกรายละเอียด เช่น รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า)  , บัญชีแสดงสัญญา , ชื่อ - สกุล , ที่อยู่ , หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , เบอร์โทรศัพท์ และ Email ของผู้ลงทะเบียน

3.กดปุ่ม "ลงทะเบียน" เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน อัพเดตขั้นตอนที่นี่

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน อัพเดตขั้นตอนที่นี่

 

ช่องทางการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 

1.เข้าเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ อ่านเงื่อนไข พร้อมกดยอมรับเงื่อนไข

2.กรอกรายละเอียด เช่น เลขประจำตัวประชาชน , เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า , รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า , บิลประจำเดือน , จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

3.ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หากไม่ถูกต้องให้กดย้อนกลับ เพื่อแก้ไข หากถูกต้องแล้ว กด บันทึกข้อมูล

4.บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน อัพเดตขั้นตอนที่นี่ ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน อัพเดตขั้นตอนที่นี่

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129 และการไฟฟ้านครหลวง โทร.1130

สำหรับผู้มี " บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ " หรือ " บัตรคนจน " ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าน้ำประปา รวมถึงค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง, สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค, สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับสิทธิ์ในรอบบิลถัดไป เช่น หากลงทะเบียนในต้นเดือนตุลาคม จะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิยายน 2564 เป็นต้น  โดยได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 เดือน