svasdssvasds

สรุป บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ครม.เคาะ 1,008 ล้านบาท ลงทะเบียนรอบใหม่

28 ก.ย. 2564 เวลา 21:04 น. 62.9k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ครม. ไฟเขียวเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,008 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ภายใต้โครงการลงทะเบียนรอบใหม่

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ก่อนหน้านี้ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 27,005,655,400 บาท ให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย 

 

ล่าสุดวันนี้ 28 ก.ย. ครม. ได้อนุมติ เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายละเอียดดังนี้

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,008 ล้านบาท ให้แก่กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลังเสนอ

 

 

 

สาระสำคัญ

 การจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่)

 

วัตถุประสงค์: เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ คาดว่าจะดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย อาจทำให้ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) จำนวนเพิ่มมากขึ้น

 

ดังนั้น เพื่อรองรับจำนวนผู้มีบัตรฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายใต้โครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) จึงเห็นควรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาให้แก่ผู้มีบัตรฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการเพิ่มเบี้ยความพิการ

  รายละเอียด: การจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาให้แก่ผู้มีบัตรฯ เป็นไปตามรูปแบบเดิมที่ได้มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   1) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประกอบด้วย (1) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยให้วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ (2) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

                   2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย (1) วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน (2) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ (3) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

                   3) การเพิ่มเบี้ยความพิการ จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 

งบประมาณ: ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,008 ล้านบาท

 

ผลกระทบ

 

สามารถบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีบัตรฯ โดยการจัดสรรสวัสดิการแบบไม่กำหนดระยะเวลาให้แก่ผู้มีบัตรฯ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนฯ (รอบใหม่) ที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด