ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราเงินสมทบ"รัฐบาล-นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33"

27 กันยายน 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของรัฐบาล นายจ้าง และ ผู้ประกันตน ม.33 เพื่อบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้(27 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพ.ศ. ๒๕๖๔

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข้อ ๓ ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามบัญชีอัตราเงินสมทบ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้

 

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก.

 

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ข.

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

สุชาติ ชมกลิ่น

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราเงินสมทบ"รัฐบาล-นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33"   ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราเงินสมทบ"รัฐบาล-นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33"   ราชกิจจาฯ ประกาศลดอัตราเงินสมทบ"รัฐบาล-นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33"