27-28 ก.ย.คิว"ม.33"กว่า 3 ล้านราย รับเยียวยารอบ 2 เช็กสิทธิ www.sso.go.th

26 ก.ย. 2564 เวลา 12:19 น. 19.5k

เงินเข้ารอบ2 ผู้ประกันตนมาตรา33 วันที่ 27-28 กันยายนนี้ 3.02 ล้านรายรับอีกคนละ 2,500 บาท เช็กสิทธิ www.sso.go.th

26 กันยายน 2564 เกาะติดมาตรการเยียวยา"ผู้ประกันตนรอบ 2 "ภายหลังจากที่มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 อนุมัติเงินช่วยเหลือจ่ายเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา39 (ม.39 )และมาตรา 40 (ม.40) เพิ่มเติม 1 เดือน อีกรายละ 5,000 บาท รวม 2 เดือนเป็น 10,000 บาท และครม.เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564  อนุมัติวงเงิน 16,103 ล้านบาท จ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33 )เพิ่ม 1 เดือน โดยผู้ประกันตนกลุ่มหลังนี้จะได้รับเงินเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท รวม 2 เดือน หรือ 5,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) ใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 10,427,098 ราย  และได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ตั้งแต่วันที่  20-28 กันยายน 2564 ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่ได้รับรอบ 2 และรับรวดเดียว (รอบ1+2)

 

27-28 ก.ย.คิว"ม.33"กว่า 3 ล้านราย รับเยียวยารอบ 2 เช็กสิทธิ www.sso.go.th

ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยารอบสอง 20-28 กันยายน 2564  ดังนี้

1.วันที่ 20 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ โดยจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 ) จำนวน 1,935,325 คน วงเงินคนละ 5,000 บาท

2.วันที่ 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,164,382 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 5,000 บาท 

3.วันที่ 22 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 5,000 บาท

4.วันที่ 23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่เหลืออีก จำนวน 1,953,767 คน อีกคนละ 5,000 บาท

5.วันที่ 27 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

6.วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่เหลือจำนวน 1,017,296 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

7.วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน จะได้รับเยียวยา รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท

 

สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชน โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ในกรณีมีผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สปส.ที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2564 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

27-28 ก.ย.คิว"ม.33"กว่า 3 ล้านราย รับเยียวยารอบ 2 เช็กสิทธิ www.sso.go.th

ขั้นตอนเช็คสิทธิรับเงินเยียวยา

  • เข้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
  • เลือกคลิกแถบตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน มาตรา33 มาตรา39 และมาตรา40
  • ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกัน
  • กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
  • กดค้นหาเพื่อแสดงผล

27-28 ก.ย.คิว"ม.33"กว่า 3 ล้านราย รับเยียวยารอบ 2 เช็กสิทธิ www.sso.go.th

แท็กที่เกี่ยวข้อง