svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด ยื่นคำร้องภายใน 2 ปี ต้องทำอย่างไร

20 กันยายน 2564

เช็คเลย หากใครมีอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ภายใน 2 ต้องทำอย่างไรบ้าง

ประเทศไทยเริ่มกระจายวัคซีนโควิด ล่าสุดการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 18 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 281,812 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 313,636 ราย

และเข็มที่ 3 จำนวน 782 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 กันยายน 2564 มีผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด จำนวน 44,485,657 โดส

เมื่อแยกฉีดเข็มตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 รวมสะสมแล้ว 44.48 ล้านโดสนั้น เข็มที่ 1 จำนวน 28.89 ล้านราย ครอบคลุมประชากรคิดเป็น 40.1% เข็ม 2 อยู่ที่ 14.97 ล้านราย คิดเป็น 20.08% ของจำนวนประชากร

ผู้เข้ารับการฉีดบางส่วนอาจมีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่กลุ่มดังกล่าว

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับการดูแล โดย สปสช.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่โรงพยาบาลที่ฉีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช. พื้นที่ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือกรณีแพ้วัคซีนหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
  • ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษา พร้อมแนบแบบคำร้อง

กรณีได้รับความเสียหายแพ้วัคซีนหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน

1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท

2.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการ ช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท

3.กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอได้ที่นี่ (คลิก)

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330

คำเเนะนำ

1.ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องได้แก่ ผู้รับบริการ หรือ ทายาท ผู้อุปการะ (กรณีไม่มีทายาท) ที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลหรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ

2.สถานที่ยื่นคำร้อง ได้แก่ หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่

3.ระยะเวลาในการยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

4.หน่วยงานที่แจ้งผลพิจารณา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

5.หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-141-4000 เวลาราชการ โทรสาร 02-143-9730-1 หรือติดต่อสายด่วน สปสช.1300 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่

อย่างไรก็ตาม สำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช.ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 186 ล้านบาท คำร้องทั้งหมด 4,814 ราย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 64 - 17 ก.ย. 64

ประเภทความเสียหาย

• เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 376 ราย

• พิการ -  ราย

• บาดเจ็บ 3,029 ราย

ได้รับการอนุมัติจ่ายชดเชย 3,405 ราย

ไม่ผ่านการอนุมัติ 1,111 ราย

อุทธรณ์ 247 ราย

รอข้อมูลเพิ่มเติม 298 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด ยื่นคำร้องภายใน 2 ปี ต้องทำอย่างไร