เชาว์ สายเชื้อ ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกถึงแก่อนิจกรรม

20 ก.ย. 2564 เวลา 1:40 น. 114

เปิดประวัติ-ผลงาน เชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญถึงแก่อนิจกรรมในวัย 91 ปีด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลว

20 กันยายน 2564 มีรายงานเมื่อวันที่ 19 กันยายนเวลาประมาณ 01.00 น.ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ว่า นายเชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลวในวัย 91 ปี

นายเชาวน์ สายเชื้อ เป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.2541 - 23 ก.ย.2542 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในชุดที่ นายเชาวน์ เป็นประธานนั้น ได้มีมติตัดสินให้ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ต้องยุติบทบาททางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากคดีความผิดฐานจงใจแสดง บัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 295

การศึกษา

  • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  • ปกศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นแรก) 
  • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 25

การทำงาน

  •  เอกอัครราชทูต ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2520 – 2524
  • เอกอัครราชทูต ประเทศเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2527 – 2530
  • ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
  • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (11 เมษายน พ.ศ. 2541 – 23 กันยายน พ.ศ. 2542)

เชาว์ สายเชื้อ ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกถึงแก่อนิจกรรม

 

ที่มา : ศาลรัฐธรรมนูญ, หอเกียรติยศมหาวิทยาลัย มหาสารคาม และ วิกิพีเดีย

แท็กที่เกี่ยวข้อง