คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท

12 ก.ย. 2564 เวลา 11:06 น. 30.6k

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com สิทธิคงเหลือกว่า 8 แสนสิทธิ เช็ควิธีลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท เช็คที่นี่

เกาะติด คนละครึ่งเฟส3 กระทรวงการคลัง ยังเปิดให้ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com  จนกว่าจะครบสิทธิ ล่าสุดสิทธิคงเหลือยังประมาณ 851,000 สิทธิ

 

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจง โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ณ วันที่ 8 ก.ย.2564 มีผู้ได้รับสิทธิ 26.8 ล้านราย จำนวนผู้ใช้สิทธิ 24 ล้านราย โดยเป็นผู้ที่ใช้สิทธิครบ 1,500 บาท  จำนวน 9.1 ล้านราย ส่วนยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่  64,291.9 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 32,686.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 31,605.8 ล้านบาท

 

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3

 

1. กรณีเป็นประชาชนที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564

2. ประชาชนนอกจาก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14  มิถุนายน 2564  ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับ ธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

 

3. รัฐจะสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการ กับ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐจะชำระเงินให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ประชาชนต้องชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g- Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
 • ต้องมีการซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการกันจริง
 • การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) และไม่มีกระบวนการใด ๆ ในการซื้อขายที่ด าเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และไม่ให้ทำซ้ำส่งต่อ หรือ วิธีการอื่นใดกับ QR Code ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าว  จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน โดยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน และไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถสะสมมูลค่าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนสุดท้ายของช่วงสามเดือนแรกไปใช้ต่อ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ได้โดยสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ที่ www.คนละครึ่ง.com
 • ค่าสินค้าและ/หรือบริการที่รัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่าย ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยการกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการของโครงการฯ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายการประเภทสินค้าและบริการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com
 • แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

 

 

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท

 สิทธิที่ได้รับ

 • รอบแรก ( 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2564)  ยังใช้เงินไม่หมด สามารถนำมาสมทบในรอบ 2 ได้
 • รอบที่ 2 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.2564 จำนวน 1,500 บาท โดยผู้ที่ใช้จ่ายวงเงิน 1,500 บาท ใน โดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 ไม่ถูกตัดสิทธิ

 

คุณสมบัติ

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

 • รัฐช่วยจ่าย 50%

ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

 • จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”
ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

 • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน

โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

 • ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่

 • ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.

ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

 • สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ คลิก

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง

1 ก.ค.64 – 31 ธ.ค.64

 

ขณะที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า . โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 24.08 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 64,660.8 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 32,877.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 31,783.8 ล้านบาท 2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 73,464 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 1,986 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายด้วย e-voucher สะสม 70 ล้านบาท

 

ล่าสุด วันนี้ 12 ก.ย. สิทธิคงเหลือคนละครึ่งเฟส 3 ณ เวลา 19.00 น. จำนวน 

844,636สิทธิ

 

ที่มา: www.คนละครึ่ง.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง