svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สภาฯ ผ่านฉลุย 281 เสียงร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ปลูก-ใช้เสรี

08 กันยายน 2564

สภาผู้แทนราษฏรผ่านร่างกฎหมายพืชกระท่อมเสียงเป็นเอกฉันท์ 281 เสียง ปลูก ใช้เสรี ควบคุมห้ามเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงตั้งครรภ์ ระบุนำเข้า ส่งออกต้องขออนุญาต

รายงานข่าวระบุว่า สภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พืชกระท่อม พ.ศ. ....  ด้วยมติเอกฉันท์281 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 หลังจากที่สภาฯ ใช้เวลาพิจารณาเรียงรายมาตรา นานกว่า 3 ชั่วโมง
สำหรับบรรยากาศในการลงมติเรื่องดังกล่าวนั้น ก่อนที่จะมีการลงมตินายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. .... กล่าวชี้แจงรายละเอียดว่า  หลังการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดประเภท 5 ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ จึงควรส่งเสริมและให้มีการพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ  โดยร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม จึงเป็นรายละเอียดเพื่อให้เป็นมาตรการดูแล เช่น การนำเข้าและการส่งออกต้องขอรับใบอนุญาต ,การเพาะ ปลูกและการขายใบพืชกระท่อม กำหนดให้ทำได้
ขณะที่มาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อมในบางประการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่ไม่ควรกำหนดข้อบังคับที่กระทบกับวิถีชีวิตและชุมชน การโฆษณาทำได้แต่ห้ามโฆษณา หรือนำมาทำน้ำต้มที่ผสมกับยาเสพติด และกมธ.มีข้อสังเกตุเพิ่มเติมเพราะใบกระท่อมมีประโยชน์หลายอย่างที่สามารถนำเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางได้ แต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขสมควรที่จะแก้กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้

สำหรับบรรยากาศในการอภิปรายของ สส. นั้น ได้มีการทักท้วงต่อการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดจนเกินไป และเหมือนเป็นกฎหมายที่สร้างความยุ่งยากให้กับประชาชน แทนการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ  ขณะที่การกำหนดให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขออกข้อกำหนดภายหลัง อาจทำให้เนื้อหาและสาระของการบังคับใช้ในอำนาจของหน่วยงานมีมาตรฐานต่างกัน
อย่างไรก็ดี ในการลงมติเห็นชอบจากสภาฯดังกล่าวแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปจะต้องส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ส่วนสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่สภาฯ เห็นชอบวาระสาม ได้แก่
1.ผู้ที่ต้องการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้การขออนุญาตดังกล่าวจะไม่ให้ใช้กับ ผู้ที่นำใบกระท่อมติดตัวเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร เพื่อบริโภคส่วนตัวหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยในปริมาณที่จำเป็นกับการบริโภค
2.ผู้จะขอใบอนุญาตมีข้อกำหนดสำคัญ อาทิ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกพิพากษาว่ากระทำผิดคดีใบกระท่อม หรือ ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะทำผิดกฎหมายยาเสพติด
3.กำหนดระะยะเวลาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต ออกใบอนุญาต และต่อใบอนุญาต ให้เสร็จภายใน 45 วัน
4.ใบอนุญาตสามารถเพิกถอนได้ หากบุคคลที่ขอใบอนุญาตนั้นขาดคุณสมบัติ หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด
5.ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีหน้าที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจและใช้ตามวิถีชุมชน โดยกำหนดกรอบหน้าที่ คือ สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาวิจัย ให้ความรู้กับประชาชน ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม

6.กำหนดบทห้ามขายใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร 
7.กำหนดสถานที่ห้ามขายใบกระท่อม น้ำต้มกระท่อม ที่ หอพัก สวนสาธารณะ สถานศึกษา ขายโดยใช้เครื่องขาย
8.ห้ามโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดใบกระท่อมหรือน้ำต้มกระท่อมเพื่อจูงใจสาธารณชนให้บริโภค
9.ปรับปรุงกำหนดโทษ อาทิ ผู้ที่นำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ