ไฟเขียวเร่งขับเคลื่อน 2 อุตสาหกรรมฯ "หุ่นยนต์-การบิน"ลุย S-Curve

25 ส.ค. 2564 เวลา 16:34 น. 31

รมช.แรงงาน เร่งขับเคลื่อน 2 อุตสาหกรรม “หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม-การบินและโลจิสติกส์” พร้อมเร่งผลิตแรงงานป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายเอสเคิร์ฟ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference  

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาแผนพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ.2565 – 2570) ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  

ไฟเขียวเร่งขับเคลื่อน 2 อุตสาหกรรมฯ "หุ่นยนต์-การบิน"ลุย S-Curve

โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวจิราภรณ์  ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุม และนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดร.นฤมล กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ของ 2 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้ผ่านการ Workshops สำรวจความต้องการ และประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมประกอบด้วย 

  • กลุ่มผู้ผลิตหุ่นยนต์ 
  • กลุ่มผู้ใช้หุ่นยนต์ 
  • กลุ่มนักบูรณาการระบบ 
  • กลุ่มผู้สร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  

ส่วนอุตสาหกรรมที่สอง ได้แก่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 

ไฟเขียวเร่งขับเคลื่อน 2 อุตสาหกรรมฯ "หุ่นยนต์-การบิน"ลุย S-Curve

  • ด้านบริการลูกค้า 
  • ด้านการวิเคราะห์และวางแผน 
  • ด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 
  • ด้านการจัดซื้อและจัดหา 
  • ด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
  • ด้านการขนส่ง 

โดยจะได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานที่ดำเนินการด้าน New Skills / Up Skills / Re Skills ตลอดจนหน่วยฝึกอบรม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อแรงงานได้อย่างยั่งยืน

ที่ประชุมได้เห็นชอบกับแผนพัฒนาแรงงานฯ ดังกล่าว และได้เสนอให้นำข้อสังเกตบางประการจากคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามแผนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการทบทวนข้อมูลจำนวนความต้องการแรงงานในแต่ละปีจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป

ไฟเขียวเร่งขับเคลื่อน 2 อุตสาหกรรมฯ "หุ่นยนต์-การบิน"ลุย S-Curve

“แม้ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 จะยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่แรงงานก็ยังคงต้องได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และมีโอกาสในการประกอบอาชีพได้ทันทีตามความต้องการของตลาดแรงงาน” รมช.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง