อัปเดตวิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสนครบทุกขั้นตอน

29 ก.ค. 2564 เวลา 6:02 น.40.1k

อัปเดตวิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน เปิดเงื่อนไขคุณสมบัติ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม กู้สูงสุดได้ 100,000 บาท สรุปครบจบทุกขั้นตอนที่นี่

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดให้กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท  ซึ่งขณะนี้ ธนาคารออมสิน ยังเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียด โครงการสินเชื่ออิ่มใจ

  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

      1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

            - ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck

            - ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร

            - ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์

            โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

      2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

      3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

      4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

      5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

      6. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

      7. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

  วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ

      เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  จำนวนเงินให้กู้

      ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

 

  ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

 สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

 

 อัตราดอกเบี้ย

      - อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

      - อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 หลักประกัน

      ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

  ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ

      ให้บริการผ่าน Mobile Application MyMo

  

วงเงินรวมของโครงการ

      จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

 

 ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ

      ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ระบบรักษาความปลอดภัย

    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการระงับการจ่ายเงิน หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

Top of Form

 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารฯ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ

                                            คลิกลงทะเบียน

 

อัปเดตวิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสนครบทุกขั้นตอน

 

อัปเดตวิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสนครบทุกขั้นตอน

อัปเดตวิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสนครบทุกขั้นตอน

 

อัปเดตวิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสนครบทุกขั้นตอน

Bottom of Form

เมื่อคลิกลงทะเบียนแล้ว

 

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

อัปเดตวิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสนครบทุกขั้นตอน

 

 

ขั้นตอนที่ 3

ส่งเอกสารเพิ่มเติม

(สำหรับลูกค้าที่ได้รับแจ้งให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม)

 

 

อัปเดตวิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสนครบทุกขั้นตอน

 

 

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และ ได้รับการยืนยันจากธนาคารออมสิน หลังจากนั้นผู้ขอสินเชื่อลงทะเบียนยื่นกู้ผ่านแอปฯ MyMo คลิก.

  อัปเดตวิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน กู้ได้ 1 แสนครบทุกขั้นตอน

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง