ข่าวดี! มติครม.เคาะงบกลาง 3.4 พันล้านบาทจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

27 ก.ค. 2564 เวลา 7:55 น. 126

ครม.เคาะงบกลาง 3.4 พันล้านบาทจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยเดือนละ 600 บาท ครอบคลุมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กได้รับสิทธิ์กว่า 2.2 ล้านคน  

27 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตโดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย

สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน แต่ด้วยในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 มีสิทธิผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน

ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมครม.จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง