svasdssvasds

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ406อัตราใน76จังหวัด

25 มิ.ย. 2564 เวลา 5:20 น. 5.7k

กระทรวงวัฒนธรรมรับลูกรัฐบาลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มีงานทำ กระจายจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราใน76จังหวัด ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี ในเดือนกรกฎาคมนี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมาเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตราให้แก่ 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวงเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

โดยให้ได้มีงานทำและกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปีและสิ้นสุดการจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565  ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ส่วนราชการในแต่ละกระทรวงที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจเร่งรับสมัครและบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดนั้น

 

ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราโดยบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี 

อิทธิพล คุณปลื้ม

สำหรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจที่จะเปิดรับสมัครนี้ วธ.จะจัดสรรอัตรากำลังให้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด แบ่งเป็นจัดสรรให้จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ 26 จังหวัดได้รับจัดสรรจังหวัดละ 6 อัตรา รวม 156 อัตรา ขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดที่มีขนาดกลาง 22 จังหวัดได้รับจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 110 อัตรา ส่วนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก 28 จังหวัดได้รับจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 140 อัตรา

ทั้งนี้ วธ.จะประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อกำหนดแนวทางในการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจในเร็วๆนี้ และดำเนินการจัดทำร่างกำหนดแนวทางดังกล่าว  โดยจะสามารถเปิดรับสมัครคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม และจะเปิดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อให้บรรจุเข้าปฏิบัติงานได้ในเดือนสิงหาคม 2564 

ข่าวเกี่ยวข้อง: