ฉีด2,564คนในวันเดียว"งานท้าทาย"ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี

10 มิ.ย. 2564 เวลา 11:18 น. 323

    ผลงานดี สสจ.ปัตตานีมอบภารกิตท้าทายศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี ให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มด่านหน้า 2,564 คนในวันที่ 11 มิ.ย.วันเดียว เตรียมพร้อมทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้สะดุด   

ผลงานดี สสจ.ปัตตานีมอบภารกิจท้าทาย ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี ให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มด่านหน้า 2,564 คนในวันที่ 11 มิ.ย.วันเดียว ต้องขยายเวลาให้บริการเป็นเต็มวัน และให้ผู้รับบริการเตรียมให้พร้อมเพื่อจัดคิวการฉีดโดยไม่สะดุด   

   ผลการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี สองวันแรกอย่างเป็นทางการเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถฉีดวัคซีนได้กว่า 2,000 คน  สสจ.เล็งเห็นศักยภาพในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ รวดเร็ว ลดขั้นตอน มีมาตรฐานทางการแพทย์ จึงมอบหมายภารกิจเพิ่มเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนเร็วขึ้น โดยให้ฉีดกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน ที่ต้องมีการสัมผัสหรือแพร่กระจายโรคได้ง่าย ที่ทางสสจ.ได้จัดทำทะเบียนเป็นกลุ่มก้อนไว้แล้ว เช่น กลุ่มอสม.และผู้ที่จะไปต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษอีก 2,564 คนในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
     นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่าตามที่ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรด่านหน้า องค์กร และชุมชนกลุ่มเสี่ยง มาตั้งแต่ทดสอบระบบวันศุกร์ที่ 4 วันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งใช้เวลาในการฉีดตั้งแต่ 9:00-11:30 น. เพียงครึ่งวันนั้น  ปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
    

โดยในวันทดสอบระบบ 4 มิถุนายน 2564 ฉีดวัคซีนได้ 533 คน วันแรก 7 มิถุนายน 2564 สามารถฉีดวัคซีนได้ 980 คน และวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่สอง สามารถให้วัคซีนได้จำนวน 1,164 คน รวมทั้งสิ้น 2,677 คน การที่วันที่สอง มีผู้มารับวัคซีนเกินเป้าหมาย เนื่องจากส่วนหนึ่งผู้ที่มารับวัคซีนในวันแรกไม่สามารถรับวัคซีนได้ อาทิ มีความดันโลหิตสูง หรือยังขาดความมั่นใจ จึงได้มารับวัคซีนในวันที่ 2 สมทบกับผู้นัดหมายเดิม ส่งผลให้ต้องไปรับวัคซีนเพิ่มจากโรงพยาบาลปัตตานี จึงทำให้ผู้ที่รับวัคซีนช่วงใกล้เที่ยงต้องใช้เวลารอนานกว่าปกติถึงกว่าสิบนาที 
    

ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า ตามแผนการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ. จะให้บริการช่วงแรกในวันที่ 7,8 และ 14 มิถุนายน ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับในครั้งแรก  แต่เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมาย ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีพิจารณา ว่าต้องรีบรับวัคซีนเร่งด่วน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีกกว่า 1,000 คน นักเรียนที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ร่วมถึงประชาชนกลุ่มด่านหน้าที่ต้องพบปะผู้คน อาทิ ครู และอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับ-ส่งอาหาร เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 2,564 คน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับวัคซีนโดยเร็ว  จึงมอบหมายให้ศูนย์ฯให้บริการฉีดวัคซีนเพิ่มในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 
    
 

"ซึ่งจากจำนวนผู้เข้ารับวัคซีนในวันดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเกินจากเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ ว่าจะฉีดเพียงวันละ 1,000 คนภายในครึ่งวัน ทำให้ทีมงานฉีดวัคซีนร่วมกันพิจารณา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน แม้ว่าทรัพยากร ทั้งบุคลากรที่เริ่มอ่อนล้า และสิ่งสนับสนุนที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่เพื่อประชาชน ทีมงานจึงยินดีที่จะให้เพิ่มยอดเป้าหมาย และขยายเวลาบริการเป็นทั้งวัน เพื่อรองรับประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ส่งมอบมา ซึ่งเป็นความท้าทายของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องของศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอย่างมาก"
  

 นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชี้แจงต่อไปว่า ในการรับวัคซีนของประชาชน ขอให้ท่านได้เดินทางมาถึงสถานที่รับวัคซีนก่อนเวลานัดหมายประมาณครึ่งชั่วโมง โดยก่อนรับวัคซีนต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ออกกำลังกายหนัก ๆ ทั้งก่อนและหลังรับวัคซีน ดื่มน้ำประมาณครึ่งลิตร ถึงหนึ่งลิตร งดดื่มกาแฟ และแอลกอฮอล์ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และกรอกแบบคัดกรอง และใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้ล่วงหน้ามาจากบ้าน  โดยประสานกับหัวหน้าคณะที่รับผิดชอบกลุ่มองค์กรของท่าน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนที่หัวหน้าคณะของท่านจะนำท่านมารับบริการวัคซีน จะทำให้การให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง