svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กปน. ปรับช่องทางคืนเงินประกัน ผ่านพร้อมเพย์-บัญชีธนาคาร

06 มิถุนายน 2564

กปน. เดินหน้าคืนเงินประกันมิเตอร์แล้วกว่า 250 ล้านบาท แจ้งปรับช่องทางคืนเงินประกัน จาก 3 ช่องทาง เหลือ 2 ช่องทาง คือ พร้อมเพย์และบัญชีธนาคาร

นายคมกฤช  ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ โฆษก กปน. กล่าวว่า ตามที่ กปน. ได้เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบัน มีผู้ใช้น้ำได้รับเงินคืนแล้วทั้งสิ้น 404,468 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 257 ล้านบาท
 
กปน. ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการคืนเงินประกันมิเตอร์น้ำ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด - 19 จากเดิม 3 ช่องทาง คือ พร้อมเพย์ บัญชีธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เหลือ 2 ช่องทาง คือ พร้อมเพย์และบัญชีธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถขอรับเงินประกันการใช้น้ำคืนได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/refund/ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง