สายกินเฮ ! “เชียงใหม่” ปลดล็อก “ร้านบุฟเฟ่ต์-หมูกระทะ-ชาบู” แล้ว

21 ม.ค. 2564 เวลา 5:55 น. 362

เอาใจสายกิน "เชียงใหม่" ปลดล็อกให้ "ร้านบุฟเฟต์-หมูกระทะ-ชาบู" เปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้

21 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งที่ 12/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายมาตรการนั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลาหลายวันแล้ว และสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตามลําดับ

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว จึงเห็นควรผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบ กับข้อ 7(1)ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ ข้อ 5 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 จึงออกคําสั่ง ดังนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 ของคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

 

ข้อ 2 คําสั่งใดขัดหรือแย้งกับคําสั่งฉบับนี้ให้ใช้คําสั่งนี้แทน

 

อนึ่ง การดําเนินการตามคําสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกําหนดดังกล่าว

 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2554 หรือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

สายกินเฮ ! “เชียงใหม่” ปลดล็อก “ร้านบุฟเฟ่ต์-หมูกระทะ-ชาบู” แล้ว

 

สายกินเฮ ! “เชียงใหม่” ปลดล็อก “ร้านบุฟเฟ่ต์-หมูกระทะ-ชาบู” แล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"นนทบุรี"เปิดไทม์ไลน์ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 2 ราย ชาย 1 หญิง 1

"ชลบุรี" แรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 1 ราย

เปิดไทม์ไลน์ "ดีเจมะตูม" ติดเชื้อโควิด-19 ใครไปโรงแรมดังย่านสาทรมีหนาว

“วัคซีนโควิด” ฉีดแล้วทั่วโลก 42.2 ล้านโดส

ยอดโควิด 21 ม.ค.64 ทั่วโลกผู้ป่วยเพิ่ม 6.47 แสนราย รวม 97.25 ล้านราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง