svasdssvasds

เปิดแผนรับ “สังคมสูงวัย” 2.5 พันล้าน รัฐบาลเน้นเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัย

08 ม.ค. 2564 เวลา 20:10 น.

“จุรินทร์” ดันร่างแผน “สังคมสูงวัย” 2.5 พันล้าน ส่งสำนักงบฯพิจารณา เน้นเตรียมพร้อมก่อนถึงวัย-ผู้สูงอายุมีงานทำ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ที่มี นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการที่จะมีการขับเคลื่อนและใช้งบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้งบบูรณาการปี 2565 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความพร้อมในทุกด้านก่อนวัยสูงอายุ” โดยที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบงบวงเงินงบประมาณ 2.56 พันล้านบาทเพื่อบูรณาการการดำเนินงานของ 6 กระทรวง รวม 41 หน่วยงาน ภายใต้ 4 แนวทางหลัก คือ

 

1.สร้างการตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย

 

2.เสริมทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

 

3.พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

 

4.พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

ทั้งนี้ แผนงานและงบประมาณดังกล่าวจะต้องเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

สำหรับการดำเนินงานภายใต้งบบูรณาการฯ ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 นั้นถือว่า มีความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการให้ความรู้แก่ประชนเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 6.8 ล้านคน สูงกว่าเป้า 400,000 คน ขณะที่ในส่วนของการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ตั้งเป้าไว้ที่ 1.5 แสนคนนั้น พบว่า สูงกว่าเป้า 208% แสดงถึงความสนใจที่จะทำงานของผู้สูงอายุและภาคเอกชนก็ให้การสนับสนุน  

 

ส่วนเป้าหมายการดำเนินงานปี 2565 ได้มีการปรับให้สอดรับสถานะ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” ที่ประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 20 % ของประชากรทั้งหมด และคาดว่า จะขยับสูงเป็น 28% ในปี 2574 โดยมีเป้าหมาย อาทิ การเตรียมความพร้อมในเรื่องการเงิน สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ให้กับประชากรช่วงอายุ 25 - 59 ปี ได้ร้อยละ 60 ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ ระหว่าง 61-65 ปี ตั้งเป้าให้มีงานทำและมีรายได้จำนวน 3.85 แสนคน และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 11.7 ล้านคน เป็นต้น 

นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้วาระผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งต้องทำงานกันหลายด้านและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน มีทั้งต้องเริ่มต้นจากตัวทุกคนในวัยหนุ่มสาวให้รู้จักเรื่องการออม การดูแลสุขภาพ ภาครัฐช่วยสร้างเครือข่ายสังคมให้มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ การสร้างสภาพแวดล้อมในบ้าน องค์กร ชุมชน และสังคม ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ

 

รวมถึงการเสริมและให้โอกาสผู้สูงอายุในการใช้ศักยภาพของตนเอง แผนงานบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของรัฐบาล จึงเป็นอีกกลไกหนึ่งให้ ภาครัฐ ประชาชน เอกชน ประชาสังคม เดินหน้าสู่เป้าหมายเพื่อคนทุกคน เมื่อเป็นผู้สูงอายุ ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลี่ยง 3 ผลกระทบปัญหาสังคมสูงวัย

รัฐฯปรับแผนรับมือ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”

“นิพนธ์”เปิดกรีฑาผู้สูงอายุ รับสังคมสูงวัยสงขลา

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด