ระดมสมองสร้างคนรับ"อุตสากรรม S-Curve"

08 ม.ค. 2564 เวลา 7:11 น. 146

กระทรวงแรงงานเร่งระดมสมอง วางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve  บอร์ดพัฒนาแรงงานฯเห็นชอบ 5 ร่างคำสั่งหนุนการบริหารจัดการและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 

 

กระทรวงแรงงานเร่งระดมสมอง วางแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve  บอร์ดพัฒนาแรงงานฯเห็นชอบ 5 ร่างคำสั่งหนุนการบริหารจัดการและประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 

วันที่ 7 ม.ค. 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล มีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์     นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนร่วมประชุม โ    

ระดมสมองสร้างคนรับ"อุตสากรรม S-Curve"

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเสนอ 5 ร่างคำสั่งให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพของกำลังแรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบการพัฒนากำลังแรงงาน ประสานนโยบายแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาแรงงาน ขจัดปัญหาความซ้ำซ้อนและความสิ้นเปลือง 

รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาแรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เป็นกลไกระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนติดตามและดำเนินงานตามแผนการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัด 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

โดยการประชุมในวันนี้ นอกจากเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว กพร. ได้รายงานถึงการส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำงาน สามารถให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด และ กพร.ได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของประเทศรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี 2564 – 2565 อีกด้วย  

“คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) มีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันบูรณาการและวางแผนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ให้แรงงานไทยสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง” อธิบดี กพร. กล่าวทิ้งท้าย

 

อ่านประกอบ

"ประชุมทางไกล"เกาะติดโควิดแรงงาน"เหนือ-อีสาน"

กกร.เสนอรัฐ 4 มาตรการ เยียวยาผู้ประกอบการ-แรงงาน

"นฤมล" เผย กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอาชีพออนไลน์ฟรี กว่า 20 หลักสูตร

เฮ กระทรวงแรงงาน เคาะมาตรการเยียวยา " ลดเงินสมทบประกันสังคม" 3 เดือน

แท็กที่เกี่ยวข้อง