ฝันคนกรุงเป็นจริง ออกแล้วระเบียบตั้ง”บอร์ดนโยบายตั๋วร่วม”

27 พ.ย. 2563 เวลา 4:06 น. 11.9k

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ให้ตั้งบอร์ดนโยบายตั๋วร่วม 17 คน กำกับดูแล เพิ่มความสะดวกประหยัดการเดินทางระบบขนส่งมวลชน

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ให้ตั้งบอร์ดนโยบายตั๋วร่วม 17 คน กำกับดูแล เพิ่มความสะดวกประหยัดการเดินทางระบบขนส่งมวลชน 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ.2563 แล้ว ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 277 ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามระเบียบฉบับนี้ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

เนื่องจาก โดยที่ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะมีหน่วยงานที่ดำเนินการหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสารแยกจากกัน ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ซึ่งต้องเดินทางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่ง ไม่ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสาร สมควรกำหนดให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสาร ของระบบขนส่งสาธารณะที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นระบบตั๋วร่วม เพื่อให้การบริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ระเบียบนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม” เรียกโดยย่อว่า “คนต.” ประกอบด้วย

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ

(2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางราง อธิบดีกรมเจ้าท่า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อระบบตั๋วร่วม จำนวนไม่เกิน 4 คน

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร แต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานจำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

 

ที่มา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. 2563 

คนต. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและเสนอนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและค่ำธรรมเนียมในการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรี

(2) กำหนดแผนงานและหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

(3) กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม

(4) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือกฎในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน หรือรูปแบบ ตาม (1) (2) หรือ (3)

(ก) มาตรฐานทางเทคโนโลยีของระบบตั๋วร่วมและรูปแบบของระบบตั๋วร่วม

(ข) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

(ค) การเชื่อมต่อระบบตั๋วร่วมระหว่างผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและผู้ให้บริการขนส่ง

(ง) การบริหารจัดการระบบจัดการรหัสความปลอดภัยของระบบตั๋วร่วม

(5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านการให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะและการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

(6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผู้ให้บริการขนส่งในการปฏิบัติตมนโยบาย แนวทาง แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน หรือรูปแบบ ตาม (1) (2) หรือ (3)

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามที่ คนต. มอบหมาย

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย