svasdssvasds

ตรังยื่น‘คมนาคม’ขอสะพาน3กม.เชื่อม‘หาดสำราญ-กันตัง’ 

13 ก.ย. 2563 เวลา 4:59 น. 1.0k

ตรังเสนอคมนาคม ขอตัดถนนสร้างสะพาน 3 กิโลเมตรข้ามแม่น้ำปะเหลียน เชื่อมหาดสำราญ-กันตัง ร่นทางสัญจรจากเดิมถึง 70 กิโลเมตร ลดเวลาถึงท่าเรือระหว่างประเทศใน 10 นาที

ภาคประชาสังคมตรังเสนอคมนาคม ขอตัดถนนสร้างสะพาน 3 กิโลเมตร ข้ามแม่น้ำปะเหลียน เชื่อมหาดสำราญ-กันตัง ถึงท่าเรือระหว่างประเทศใน 10 นาที ร่นทางสัญจรจากเดิมถึง 70 กิโลเมตร ของบฯจังหวัด 20 ล้าน ทำอีไอเอ ศึกษาผลกระทบป่าชายเลน-พื้นที่ชุ่มน้ำ  
     

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วย นายจรินทร์  ณ พัทลุง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ นายอัศวิน  นาวาเดช  รองนายกอบต.กันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ร่วมกันยื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม    โดยมีนายปฐม เฉลยวาเรศ  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายไกวัลย์ โรจนานุกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายธีรพร จิระรัตนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง ขณะลงพื้นที่ตรวจงานในจังหวัดตรัง  
  ตรังยื่น‘คมนาคม’ขอสะพาน3กม.เชื่อม‘หาดสำราญ-กันตัง’ 

โดยขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาตัดถนนและสร้างสะพานยาว 3 กิโลเมตร ข้ามแม่น้ำปะเหลียน เพื่อเชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านปากปรน ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ กับหมู่ที่ 5 บ้านแตหรำ บริเวณบ้านบางแรด ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งสามารถร่นระยะการเดินทางจากปัจจุบันได้ถึง 70 กิโลเมตร ช่วยอำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคม ขนส่งสินค้าเกษตร  ประมง  อุตสาหกรรม ไปสู่ท่าเรือระหว่างประเทศกันตัง ในเวลาเพียง 10 นาที   และการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  

 ในการนี้ตัวแทนผู้ประสานงานได้แจ้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทว่า ทางอำเภอหาดสำราญได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ขอให้บรรจุโครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) จำนวนเงิน 20 ล้านบาท 
 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง ชี้แจงว่า ขั้นตอนต่อไปเมื่ออบต.หาดสำราญและอบต.กันตังใต้ ในฐานะเจ้าภาพ ได้รับอนุมัติงบศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบพื้นที่ให้กรมทางหลวงชนบท สำหรับการจัดจ้าง การทำแบบก่อสร้าง และการเวนคืนให้เป็นภารกิจของกรมทางหลวงชนบท หลังจากนั้นกรมทางหลวงชนบทจะตั้งงบประมาณก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว รวมทั้งจะได้เสนอโครงการนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาดำเนินการในโอกาสต่อไป
  ตรังยื่น‘คมนาคม’ขอสะพาน3กม.เชื่อม‘หาดสำราญ-กันตัง’ 

ตรังยื่น‘คมนาคม’ขอสะพาน3กม.เชื่อม‘หาดสำราญ-กันตัง’ 

นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จังหวัดตรัง เคยเสนอกรมทางหลวงชนบท พิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียนมาตั้งแต่ปี 2554 โดยครั้งนั้นเสนอให้ทำที่ตำบลวังวน อำเภอกันตัง กับตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน เพื่อย่นระยะทาง จากท่าเรือระหว่างประเทศกันตัง จังหวัดตรัง ไปยังจังหวัดสตูล แต่ฝ่ายอนุรักษ์คัดค้านจนล้มเลิกไป
 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 และ 28 สิงหาคม 2562 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมกับอบต.หาดสำราญ อบต.กันตังใต้ ตลอดจนตัวแทนภาคการเมือง และภาคประชาชน ระดมความคิดเห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม มีแนวคิดทำโครงการตัดถนนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียน เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านปากปรน ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ กับหมู่ที่ 5 บ้านแตหรำ บริเวณบ้านบางแรด ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดังกล่าว
 

แต่อย่างไรก็ตาม การตัดถนนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียนตามโครงการนี้ จำเป็นต้องตัดผ่านป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับกลยุทธ์ในภาพรวม (SEA) 

 

ดังนั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทตรัง อบต.หาดสำราญ อบต.กันตังใต้ และตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการดำเนินการจัดหางบประมาณ มาศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับกลยุทธ์ในภาพรวม (SEA) ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้เสนอทางจังหวัดขอตั้งงบ 20 ล้านบาท มาศึกษาผลกระทบไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบ ประมาณ 2564 ดังกล่าว
 

“โครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นฐานรากการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในพื้นที่  เป็นการลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ เกิดการเชื่อมโยงจังหวัดกลุ่มอันดามัน เป็นการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสนองตอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสียงถึงทีมเศรษฐกิจใหม่ 2บิ๊กธุรกิจตรังจี้"เติมสภาพคล่อง"

ตรังบูมเที่ยว‘สวนพริกไทยปะเหลียน’ โชว์เทรนด์สุดชิคชิม‘กาแฟพริกไทย’

"เที่ยวปันสุข" ล่องใต้ไป"ตรัง" จัด 6 เส้นทางพาสุขรอรับ

“ตรัง”เสือปืนไวจัด 6 แพ็กเกจรับ อสม. "เที่ยวทั่วไทย"