svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รฟท.รื้อที่ดิน2.4แสนไร่ประเดิมปักหมุดสถานีนครลำปาง

31 พฤษภาคม 2563

    ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย สานงานพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดินการรถไฟฯ ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เปิดปฐมฤกษ์ เริ่มงานปักหมุดหลักฐานแผนที่แห่งแรก ณ สถานีนครลำปาง


 ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีอยู่ประมาณ 245,700 ไร่ ที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ดินรฟท. เดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สานงานต่อเนื่องการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่ดินของการรถไฟฯ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยจะมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนฐานข้อมูลจากแผนที่แบบกระดาษ ให้เป็นระบบแผนที่ GIS (Graphic Information System) พร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS (Management Information System) จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ เป็นตำแหน่งอ้างอิงในย่าน สถานีรถไฟ ทั่วประเทศ รวมกว่า 838 หมุด ร่วมกับการสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศไว้ใช้งาน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินงาน เริ่มทำการสำรวจจัดทำหลักฐานแผนที่และภาพถ่ายตามรายทางรถไฟ ตลอดจนตามสถานีจอดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าว ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เลือกสถานีรถไฟนครลำปาง เป็นจุดเปิดปฐมฤกษ์ทำการปักหมุดแผนที่เป็นจุดแรก จึงลงพื้นที่มาเป็นประธานทำการปักหมุดหลักฐานแผนที่หมุดแรกด้วยตนเอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นกระบวนงานการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดินของการรถไฟฯ อย่างเป็นทางการ
รฟท.รื้อที่ดิน2.4แสนไร่ประเดิมปักหมุดสถานีนครลำปาง          

การปักหมุดหลักฐานแผนที่ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของการรถไฟฯ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก กว่า 240,000 ไร่ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของการรถไฟฯ ซึ่งในส่วนนี้ทางการรถไฟฯ มีเป้าหมายที่จะเรียกร้องเอาผืนที่ดินที่ถูกบุกรุกคืน โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุกที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถของการรถไฟและของประชาชนทั่วไป รวมทั้งผืนที่ดินที่ถูกบุกรุกและอยู่ในความเสี่ยงของการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ จะได้เร่งดำเนินการกับพื้นที่ ที่ถูกบุกรุกกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนพื้นที่ ที่ถูกบุกรุกโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน
         

 

รฟท.รื้อที่ดิน2.4แสนไร่ประเดิมปักหมุดสถานีนครลำปาง

ทั้งนี้ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความคาดหวังว่า หลังจากการปักหมุดหลักฐาน รวมถึงการจัดทำแผนที่แนวเขตรถไฟ และภาพถ่ายทางอากาศ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ จะทำให้การรถไฟฯ มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของการรถไฟฯ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เทียบเคียงได้กับมาตรฐานเดียวกันกับระวางที่ดินของกรมที่ดิน ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่กับแนวเขตที่ดินข้างเคียง และลดปัญหาความขัดแย้งกับเอกชน
       

รวมทั้งสามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการส่งเสริมงานบริหารทรัพย์สินที่ดินของการรถไฟฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งตามแผนงานทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการปักหมุดหลักฐาน จัดทำแผนที่แนวเขตรถไฟ และภาพถ่ายทางอากาศ ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 2 ปีนี้

รฟท.รื้อที่ดิน2.4แสนไร่ประเดิมปักหมุดสถานีนครลำปาง