วันนี้ 27 พ.ค.67 ตลาดหลักทรัพย์ นัด 21 บริษัทจดทะเบียน เรียงคิวเข้า Oppday

26 พ.ค. 2567 | 23:00 น.

ตารางงาน Oppday วันนี้ 27 พ.ค.67 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดคิวนัด 21 บริษัทจดทะเบียน เดินหน้าเข้าให้ข้อมูลกับนักลงทุน

"ฐานเศรษฐกิจ" รายงาน ปฏิทินกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน (Opportunity Day : Opp Day) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำไตรมาส 1/2567 (ม.ค.-มี.ค.67) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นี้ ถึงคิวของ 21 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าให้ข้อมูลกับนักลงทุน

โดย Opp Day ในรอบวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นี้ มีบริษัทจดทะเบียน จำนวน 21 แห่ง เรียงคิวให้ข้อมูลนักลงทุน ได้แก่

PF เวลา 09.15-10.00 น.
SCAP เวลา 09.15-10.00 น.
IP เวลา 09.15-10.00 น.

PTT เวลา 10.15-11.00 น.
SAWAD เวลา 10.15-11.00 น.
MFEC เวลา 10.15-11.00 น.

TGE เวลา 11.15-12.00 น.
SOLAR เวลา 11.15-12.00 น.
TQR เวลา 11.15-12.00 น.

GUNKUL เวลา 13.15-14.00 น.
PTTGC เวลา 13.15-14.00 น.
PTG เวลา 13.15-14.00 น.

HANA เวลา 14.15-15.00 น.
SMD เวลา 14.15-15.00 น.
STP เวลา 14.15-15.00 น.

CAZ เวลา 15.15-16.00 น.
ILM เวลา 15.15-16.00 น.
PLUS เวลา 15.15-16.00 น.

GVREIT เวลา 16.15-17.00 น.
BTG เวลา 16.15-17.00 น.
ASK เวลา 16.15-17.00 น.

PF หรือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝด และโครงการคอนโดมิเนียมในรูปแบบที่หลากหลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก โดยเน้นทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูง ใกล้แนวรถไฟฟ้า

SCAP หรือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ

IP หรือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

PTT หรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกิจการที่ ปตท. ดำเนินการเอง ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยและ/หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ได้แก่ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ ธุรกิจให้บริการ

SAWAD หรือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ 3) บริหารสินทรัพย์ 4) รับจ้างติดตามหนี้ 5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ

MFEC หรือ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งออกแบบการให้บริการในเชิงลึก เพื่อตอบสนองความต้องการจำเพาะในการใช้งานของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย 1. Enterprise Solution 2. Hybrid Infrastructure Services 3. Transformation

TGE หรือ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน

SOLAR หรือ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ

TQR หรือ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ

GUNKUL หรือ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ 1. กลุ่มธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม การให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า รวมทั้งมุ่งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการทำธุรกิจของบริษัทร่วมกับพันธมิตร2. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และTurnkey การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบไฟฟ้าลงดิน เคเบิ้ลใต้น้ำ ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงาน3. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก

PTTGC หรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.

PTG หรือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG 3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและการลงทุน 4.กลุ่มธุรกิจขนส่ง 5. กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการระบบ 6.กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7.กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และ 8) กลุ่มธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร

HANA หรือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS)

SMD หรือ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลในประเทศและบุคคลทั่วไป

STP หรือ บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

CAZ หรือ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ3. บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น

ILM หรือ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) 1. ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ร้านค้า "Index Living Mall" และแบรนด์อื่น ๆ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่ครอบคลุมลูกค้าทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 2. ประกอบธุรกิจพื้นที่ให้เช่าภายใต้รูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ ภายใต้แบรนด์ "The Walk" "Little Walk" และ "Index Mall" รวมถึงพื้นที่เช่าในสาขาของ Index Living Mall

PLUS หรือ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ได้แก่ น้ำมะพร้าว น้ำนมมะพร้าว น้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเชีย และน้ำผลไม้ผสมอื่นๆ รวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆ

GVREIT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ลงทุนใน (1) สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ) ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ และ (2) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคาร สาทร สแควร์ ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์-สาทร

BTG หรือ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร

ASK หรือ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทและสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ และบริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ บริษัทย่อยบริษัทแรกดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซึ้อเครื่องจักรและยานพาหนะ สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และบริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีเครื่องจักรและยานพาหนะ บริษัทย่อยแห่งที่สองดำเนินธุรกิจนายหน้าประกัน