ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดันออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์

21 พ.ค. 2567 | 11:20 น.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกในการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกผลิตภัณฑ์และทำธุรกรรมในตลาดทุน ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … เพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกผลิตภัณฑ์และทำธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ 

การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงรองรับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในอนาคต และเพื่อเพิ่มกลไกที่รองรับผลทางกฎหมายของหลักทรัพย์ที่ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการกำกับดูแลที่เหมาะสม เช่น การโอนและส่งมอบ การจัดทำทะเบียน และการใช้หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกัน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมในตลาดทุน โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 

สำหรับหลักการที่เสนอปรับปรุงมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

  1. เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มหมวด 2/1 หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 62/1 ถึง มาตรา 62/11)
  2. กำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 273 และมาตรา 317 และเพิ่มมาตรา 275/1 และมาตรา 275/2)

อย่างไรก็ตาม ทาง ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=992

สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567

หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc4NkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567