CFARM หุ้นน้องใหม่ เคาะไอพีโอราคา 1.35 บาท จ่อเทรดวันแรก 6 มิ.ย.67 นี้

21 พ.ค. 2567 | 09:45 น.

บมจ.ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) หรือ CFARM เคาะราคาไอพีโอ 1.35 บาท/หุ้น เตรียมเปิดจองซื้อ 27-29 พ.ค. และเทรดวันแรก 6 มิ.ย. 67 นี้ เดินหน้าระดมทุนเสริมแกร่งธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญา

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM เปิดเผยว่า CFARM เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 1.35 บาท จำนวน 149 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 25.69% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่าย กำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 และเตรียมซื้อขายวันที่ 6 มิถุนายน 2567

อีกทั้ง ทาง CFARM ได้มีการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นายธีรศักดิ์ ทวีปียมาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOB ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CFARM จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ma) หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) ในส่วนของการกำหนดราคาเสนอขายหันสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earings Ratio : P/E)

โดยราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 1.35 บาท คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 29.91 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังไอพีโอ ซึ่งเท่ากับ 580.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 0.05 บาท

ทั้งนี้ CFARM ประกอบธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือน รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่เนื้อเป็นไปตามที่คู่สัญญากำหนด

โดยในช่วงระหว่างปี 2564-2566 และงวด 3 เดือนแรกปี 2567 คู่สัญญา ประกอบด้วย เบทาโกร ซีพีเอฟ ซันฟู้ด พนัสโพลทรี่ สหฟาร์ม และแหลมทอง ปัจจุบันบริษัทมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 8 ฟาร์ม ประกอบด้วยโรงเรือนจำนวน 121 โรงเรือน ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 31 มี.ค.67 บริษัทมีความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 3.18 ล้านตัวต่อรอบการเลี้ยง หรือ 15.88 ล้านตัวต่อ

นายชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM กล่าวว่า ภายหลังจากการระดมทุนบริษัทมีแผนลงทุน ดังนี้

  1. เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ 156.62 ล้านบาทภายในปี 2569 โดยบริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนโรงเรือนในการเลี้ยง ปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีแผนลงทุนระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 20 ล้านบาทภายในปี 2568
  3. คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน 15 ล้านบาทภายในปี 2567