แจ้งผู้ถือหุ้นกู้ JKN ที่ประสงค์ร่วมประชุมโหวตผู้ทำแผน ต้องยื่นคำขอภายใน 21 มิ.ย.นี้

15 พ.ค. 2567 | 22:05 น.

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แจ้งเตือนเจ้าหนี้หุ้นกู้ JKN หากประสงค์เข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อโหวตเลือกผู้ทำแผน ในวันที่ 24 มิ.ย.67 ต้องยื่นคำขอแสดงความประสงค์ก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ เช็คขั้นตอนช่องทางที่นี่

บริษัทหลักทรัพย์(บล.) เอเซีย พลัส จำกัด และ บล.ดาโอ ( ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้ส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้ แจ้งความคืบหน้าฉบับที่ 6 กรณีศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้  ฟื้นฟูกิจการ ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ7/2567 โดยระบุว่า

ตามที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งในวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("JKN") ฟื้นฟูกิจการ ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ7/2567 โดยยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("JKN") เพื่อลงมติเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้ทำแผน และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ทำแผน ศาลล้มละลายกลางได้สั่งให้ผู้บริหารของ บริษัทเจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("JKN") เป็นผู้บริหารกิจการ"เป็นการชั่วคราว"ไปก่อน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศ (ตามรายะเอียดเอกสารแนบ 1) กำหนดนัด ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนใน วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้นที่ 2 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อโหวตผู้ทำแผนตามประกาศ โดยการยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.19) ก่อนวันประชุม (ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ยื่นด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจ ได้ที่

  • กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ในวันและเวลาทำการ ติดต่อ โทร : 02-142-5201-13, 17-25
  • สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถยื่นที่กรมบังคับคดีประจำจังหวัดที่ท่านอยู่ ในวันและเวลาทำการ

2. ยื่นผ่านระบบออนไลน์ ของกรมบังคับคดี
- กรอก URL ระบบการยื่นคำ ขอในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ https://reorg-service.led.go.th/index/

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่ง แบบคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.19) และใบมอบอำนาจ รวมถึงขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.19)) ตัวอย่างการยื่นผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดี และ ตัวอย่างการคำนวณมูลหนี้ (ตามเอกสารแนบ 4-8)

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการยื่นแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกู้นำคำขอ (ฟ.19) ดังกล่าว พร้อมสำเนาใบหุ้นกู้และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือการเดินทาง แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้จัดทำ VDO การดำเนินการของเจ้าหนี้ภายหลังศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ลูกหนี้ฟื้นฟูกิจการ บรรยายโดยทนายความ คุณจิณณะ แย้มอ่วม รายละเอียตามหนังสือแนบ

อย่างไรก็ตาม หลังจากวันประชุมเจ้าหนี้ (24 มิถุนายน 2567) เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเลือกผู้ทำแผนและศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเรียบร้อยแล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมเจ้าหนี้ให้ท่านทราบตามลำดับ หากมีความคืบหน้าที่สำคัญเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป และหากผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของท่านได้ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 9) หรือติดต่อสอบถามมายัง

  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-1362, 1219, 1246 และ 1206 
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย )จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อสอบถามมายังบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ที่ DAOL Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-351 1800 กด 1 กด 0