"แอน จักรพงษ์" นัดประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ 17 พ.ค. กล่อมเลือก JKN เป็นผู้ทำแผน

12 พ.ค. 2567 | 06:12 น.

"แอน จักรพงษ์" เรียกประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ JKN วันที่ 17 พ.ค.67 เพื่อชี้แจงแนวทางฟื้นฟู ฯ พิจารณาวาระสนับสนุน "เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป"เป็นผู้ทำแผน ขณะที่กรมบังคับคดี เคาะวันประชุมเจ้าหนี้โหวตเลือกผู้ทำแผน 24 มิ.ย.นี้

จากการที่กรมบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ออกประกาศ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้บริหารชั่วคราว และ นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN

โดยคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และตั้งผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราว โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผนลูกหนี้

 

\"แอน จักรพงษ์\" นัดประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ 17 พ.ค. กล่อมเลือก JKN เป็นผู้ทำแผน

 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้กำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้นที่ 2 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 
 

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 • 1. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ
 • 2. การเสนอชื่อผู้ทำแผน
 • 3. การคัดค้านการออกเสียงของเจ้าหนี้
 • 4. การลงมติเลือกผู้ทำแผน
 • 5. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เจ้าหนี้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องเป็นเจ้าหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ และเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 23 เมษายน 2567) โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนพร้อมหลักฐานแห่งความเป็นเจ้าหนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 น. จึงจะมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ได้  ทั้งนี้ ในวันที่ประชุมเจ้าหนี้อาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนได้

ล่าสุด ด้าน นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (JKN) ในฐานะ “ผู้บริหารชั่วคราว” ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ระบุว่า บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2567 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องมัฆวานรังสรรค์โซน AB ชั้น 3 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 

 • วาระที่ 1 ชี้แจงแนวทางฟื้นฟูกิจการของบริษัท
 • วาระที่ 2 พิจารณาสนับสนุนการลงมติเลือก บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ทําแผน
 • วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท จึงเรียนเชิญเจ้าหนี้หุ้นกู้ตามรายชื่อที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ และนําส่งกลับมาภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 • ทางอีเมล์ : [email protected] หรือ 
 • ทางไปรษณีย์ : บริษัท เพลินจิต แอดไวเซอรี่ แอนด์ แพลนเนอร์ จํากัด เลขที่ 290 อาคารศศิ ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
 • ทางโทรศัพท์ : คุณมัทนา ศรีสมวงศ์ 081 409 1402

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้เจ้าหนี้หุ้นกู้ที่นําส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป หากเจ้าหนี้หุ้นกู้มิได้ส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว