JKN พุ่งชนซิลลิ่ง 29.17% ตอบรับศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ

23 เม.ย. 2567 | 07:53 น.

หุ้นเจเคเอ็น ฯ ( JKN ) พุ่งชนซิลลิ่ง 29.17% หรือบวก 0.14 บาท มาอยู่ระดับ 0.62 บาท หลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ จ่อตั้งบริษัทจัดทำแผน ด้าน"แอน จักรพงษ์" แจ้งยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้น 30 เม.ย.67 นี้

23 เม.ย.67 ราคาหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN   เมื่อเวลา 11.52 น.ปรับขึ้น 22.92% หรือบวก 0.11 บาท ยืนที่ 0.59 บาท มูลค่าซื้อขาย 30.30 ล้านบาท โดยเปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 0.48 บาท ก่อนจะปิดภาคเช้าราคาพุ่งชนซิลลิ่ง ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 24.02 ล้านบาท 

ล่าสุดเมื่อเวลา 14.51 น หุ้น JKN ราคาปรับซิลลิ่ง อยู่บริเวณ 0.62 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 29.17% หรือบวก 0.14 บาท มูลค่าซื้อขาย 39.78 ล้านบาท ราคาปรับสูงสุด 0.63 บาทและต่ำสุด ที่ 0.47 บาท

 

JKN พุ่งชนซิลลิ่ง 29.17%  ตอบรับศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ

 

 

 

ด้านนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ JKN เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 JKN ได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. ล้มละลาย”) โดยเสนอให้บริษัทเป็นผู้ทําแผน ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งรับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทไว้พิจารณา โดยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนพยานของผู้ร้องขอ และไต่สวนพยานของผู้คัดค้านแล้ว คดีเสร็จการไต่สวน และกําหนดนัดฟังคําสั่งในวันที่ 23 เมษายน 2567 นั้น

บริษัทขอแจ้งว่า ในวันนี้ (23 เมษายน 2567) ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท (ลูกหนี้) ตามมาตรา 90/10 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย และกําหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทําแผน

ทั้งนี้ ในระหว่างดําเนินการเพื่อตั้งผู้ทําแผน กําหนดให้ผู้บริหารของบริษัท (ลูกหนี้)เป็นผู้บริหารชั่วคราว และให้มีอํานาจหน้าที่จัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไปภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนกว่าจะมีการตั้งผู้ทําแผน ตามมาตรา 90/20แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย 

โดยผลของคําสั่งของศาลล้มละลายกลางดังกล่าว เป็นผลให้อํานาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของผู้บริหารของบริษัท (ลูกหนี้) สิ้นสุดลง ตามมาตรา90/20แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ลูกหนี้) ระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล และให้สิทธิดังกล่าวตกแก่ผู้บริหารชั่วคราวจนกว่าจะมีการตั้งผู้ทําแผน

แจ้งยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้น 30 เม.ย. 67 นี้

ทั้งนี้ ตามมาตรา 90/21แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย บริษัทจึงไม่ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ในการนี้ บริษัทขอแจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เรื่อง การกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี2567และตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว