BAM ออกหุ้นกู้ 4 ชุด เรตติ้ง A- ดอกเบี้ย 3.24 -3.85% ขาย 1-3 เม.ย.นี้

31 มี.ค. 2567 | 11:42 น.

BAM ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 2,3,5 และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.24 -3.85% ต่อปี เปิดขานนักลงทุนสถาบันเและผู้ลงทุนรายใหญ่ เริ่มวันที่ 1-3 เมษายน 2567

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าว จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 อยู่ที่ A- และอันดับหุ้นกู้อยู่ที่ A-

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

  • 1. ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.24% ต่อปี
  • 2. ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.36% ต่อปี
  • 3. ชุดที่ 3  อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.41% ต่อปี
  • 4. ชุดที่ 4  อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
  •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

  • 1.เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
  • 2.เพื่อชำระคืนหนี้เดิม

คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนคลิกได้ที่นี่