เช็คลิสต์ 50 CEO บริษัทจดทะเบียนใน SET50 จบการศึกษาที่ไหนกันบ้าง

25 มี.ค. 2567 | 00:00 น.

ส่องประวัติการศึกษาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของ 50 CEO เหล่าแม่ทัพใหญ่ ผู้กุมบังเหียนบริษัทจดทะเบียนใน SET50 ที่มี Market Cap ในตลาดหลักทรัพย์ไทยสูงสุด

เปิดประวัติการศึกษาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของ CEO เหล่าแม่ทัพใหญ่ ผู้กุมบังเหียนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ที่เข้าอยู่ในลิส SET50 ดัชนีราคาหุ้นที่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง รวมถึงมีปริมาณการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

พบว่า CEO ในบริษัท SET 50 จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 11 คน ปริญญาโท 35 คน ปริญญาเอก 4 คน

1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Computer Science ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านการตลาด

2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นก็เดินหน้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อ โดยปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว

 

3. บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นก็เดินหน้าศึกษาระดับปริญญาโทต่ออีก 2 ใบ ได้แก่ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การวางผังเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

4. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาด้านบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันโปลิเทคนิควูสเตอร์ สหรัฐอเมริกา (Worcester Polytechnic Institute; WPI) ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เคมีและบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology; MIT) สหรัฐอเมริกา

6. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS

นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเดินหน้าศึกษาหลักสูตร Diploma in Clinical Science มหาวิทยาลัยมหิดล, MSc in Surgical Science / Imperial Collage of Science, Technology and Medicine, University of London, United Kingdom และ FRCS (Glasg) / Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow

7. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Construction & Management) University of Michigan Ann Arbor U.S.A.

8. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์กัลแลน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Master of BusinessAdministration (Lic.oec.HSG), University of St. Gallen, Switzerland)

9. บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH 

นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา

10. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Stonyhurst College, ประเทศสหราชอาณาจักร

11. บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

12. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) CENTEL

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism Management, Rochester Institute of Technology, Rochester, USA

13. บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana University สหรัฐอเมริกา

14. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปริญญาโท Master of Business Administration, Cleveland State University สหรัฐอเมริกา

16. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (UCLA) และปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ด สหรัฐฯ

17. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Imperial College, University of London,

18. บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA

นาย อัน เจิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ จบการศึกษา Master and Bachelor of Science in Electrical Engineering from Santa Clara University in the state of Califoenia USA

19. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา 

20. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO

นายกัมปนาท บำรุงกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะวิศวะกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก Electrical Engineering Southern Illinois University, Carbondale Doctor of Philosophy (Ph.D.) Electrical Engineering

21. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานกรรมการบริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

22. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อ Master of Science (Engineering Management) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์

24. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปริญญาโท วิศวอุตสาหกรรม เทนโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

25. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL

นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย

27. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท ด้าน  MBA Finance and Investment University of Texas at Austin USA, Essential IT for Non-IT Executives, MIT Sloan School of Management USA, Stanford Executive Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University USA

28. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE

นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการบริษัท ประวัติการศึกษาไม่ธรรมมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ใบ ได้แก่ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก University of California และยังเดินหน้าศึกษาจนจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Johnson Graduate School of Management, Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

29. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Arizona, Tucson, Arizona, USA และปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

30. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC

นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

31. บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

32. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT

นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราชอาณาจักร

33. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร จบการศึกษาระดับหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และMaster of Finance, Oklahoma City University

34. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Social Science มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท Political Science, National University, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

35. บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Business, University of Colorado, Advanced Management Program (AMP) Harvard University

36. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK

37. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (การสำรวจธรณีฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

38. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประวัติการศึกษา จบ Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A. และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

39. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

40. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD

นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

41. บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction), Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา, Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา, Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา, Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา และ Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

43. บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

44. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับทุน Fujitsu Asian Scholarship ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Hawaii, Manoa ในหลักสูตร Executive MBA (International Business)

45. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI

นายไชย ไชยวรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Business admin จากมหาวิทยาลัย Richmond ประเทศสหราชอาณาจักร และสำเร็จการศึกษา HND. Business Studies จาก West Glamorgan Institute of Higher Education Awansea ประเทศสหราชอาณาจักร

46. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.Sc. in Advanced Chemical Engineering (Distinction), Imperial College, University of London และExecutive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

47. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering, Syracuse University (M. of Science) และ Electric Engineering, Rensselaer Polytechnic (M. of Science) ประเทศสหรัฐอเมริกา

48. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Finance, University of North Carolina at Chapel Hill, USA ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.), Business Administration, Bangkok University in Collaboration with University of Nebraska-Lincoln, USA

49. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU

นายธีรพงศ์ จันศิริ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

50. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ