EGCO ตั้ง"กัมปนาท บํารุงกิจ"รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผล 14 มี.ค.67

11 มี.ค. 2567 | 02:05 น.

EGCO แจ้งการลาออกของ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ จากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการกำกับความเสี่ยง พร้อมแต่งตั้ง "กัมปนาท บํารุงกิจ" เป็นกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 67

วันนี้ 11 มี.ค.67 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) หรือ EGCO แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัท ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 มีมติรับทราบการลาออกของ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ จากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการกํากับความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ นายเทพรัตน์ ยังคงดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน
 

พร้อมแต่งตั้ง นายกัมปนาท บํารุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและทําหน้าที่รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

• กรรมการลงทุน
• กรรมการกํากับความเสี่ยง
• กรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่และเมื่อดําเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว เอ็กโกจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
 

นอกจากนี้มติคณะกรรมการ ฯ ได้รับทราบการลาออกของ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง จากการเป็นกรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567