SCN ฉีกสัญญา ขสมก. หลังไม่เป็นไปตามข้อตกลง

05 มี.ค. 2567 | 09:12 น.

SCN บอกเลิกสัญญาซื้อขายและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน กับ ขสมก. หลังไม่เป็นไปตามที่ตกลง กกระทบให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน

นางพิมพ์วนิฎา จรัสปรีดา กรรมการ และเลขานุการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกของกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ("กลุ่มร่วมทำงานฯ") ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้กลุ่มร่วมทำงานฯ บอกเลิกสัญญาซื้อขายและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ "ขสมก" ตามสัญญาเลขที่ ร.5 1/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มร่วมทำงานฯ ประสบอุปสรรคในการดำเนินงานตามสัญญา อันเกิดจากหลายปัจจัยที่สำคัญจากคู่สัญญา โดยปัจจัยหลักที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ขสมก. ชำระเงินล่าช้า ทั้งนี้ บางงวดล่าช้ากว่า 3 เดือน ซึ่งกลุ่มร่วมทำงานฯ ได้มีหนังสือทวงถามและเรียกดอกเบี้ยล่าช้าดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการเยียวยาหรือแก้ไขแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ทำให้กลุ่มร่วมทำงานฯ ต้องหาแหล่งเงินทุนมาหมุนเวียนโครงการ ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น ส่งผลกระทบให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดหาอะไหล่สำรอง การบริการงานซ่อม และแรงงานช่างไม่เพียงพอ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผน และเกิดค่าปรับในมูลค่าที่สูงและกลุ่มร่วมทำงานฯ ได้แจ้งให้ ขสมก. แก้ไข แต่ ขสมก. กลับเพิกเฉย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูล และรวมถึงการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดให้แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบอกเลิกสัญญานี้ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ การยกเลิกสัญญาดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท