GUNKUL โดดคว้า PPA โซลาห์ฟาร์ม กฟผ.-กฟภ. 6 โปรเจ็กต์ รวมกว่า 191.8 MW คาด COD ปี 71

28 ก.พ. 2567 | 13:04 น.

GUNKUL ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเพิ่มเติมกับ กฟผ. และ กฟภ. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 191.8 เมกะวัตต์ สัญญาระยะยาว 25 ปี คาดทยอย COD) ปี 71

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farm) และ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System : BESS) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed – in Tariff (FiT) ปี 2565-2573  สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง 

GUNKUL โดดคว้า PPA โซลาห์ฟาร์ม กฟผ.-กฟภ. 6 โปรเจ็กต์ รวมกว่า 191.8 MW คาด COD ปี 71

โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (“กฟผ”) แบ่งเป็น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) จำนวน 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 106.6 เมกะวัตต์ และ พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System : BESS) อีก จำนวน 3 โครงการ กำลังผลิตรวม 83.6 เมกะวัตต์

และเข้าลงนามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 โครงการในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) กำลังการผลิตรวม 1.6 เมกกะวัตต์ ส่งผลให้ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่รวมเป็น 621.4 เมกะวัตต์ สัญญาระยะยาว 25 ปี คาดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2571-2573 หนุนให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโดยรวมสูงขึ้นเป็น 1,236.95 เมกะวัตต์ จากเดิม 615.55 เมกะวัตต์ เติบโตเพิ่มขึ้น 100%

ซึ่งรายละเอียดของแต่ละโครงการมีดังต่อไปนี้

1. บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด รับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 67.8 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 2.1679
2. บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด รับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 33.0 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 2.8331
3. บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด รับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 17.6 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 3.3331
4. บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด รับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 38.8 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 2.1679
5. บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด รับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 33.0 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 2.8331
6. บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด รับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 1.6 เมกะวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 2.1679
 

“โครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งนอกจากจะเป็นกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับประเทศไทยแล้ว  ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การป็นผู้นําด้านธุรกิจพลังงานทดแทน อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน” นางสาวโศภชา กล่าว