EA เคาะออกหุ้นกู้ใหม่วงเงิน 2 หมื่นล้าน ปันผลหุ้นละ 0.30 บาท

25 ก.พ. 2567 | 00:07 น.

บอร์ด EA เคาะออกหุ้นกู้ใหม่ปี 67 วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้าน พร้อมตั้งงบ 1,114 ล้านบาท ปันผลหุ้นละ 0.30 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 มี.ค.67 จ่ายวันที่ 24 พ.ค.67

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

มีมติ 1.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงินที่เหลือและยังไม่ได้ออก 10,134 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้(ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการออกเพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชำระ ใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 

ปันผลหุ้นละ 0.30 บาท/หุ้น XD วันที่ 8 มี.ค.67

พร้อมกันนี้ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมสำหรับกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,114 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.57 ของกำไรสุทธิ
(งบเฉพาะกิจการ)  โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2566  และกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) และจ่ายปันผลประจำปี 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

EA เคาะออกหุ้นกู้ใหม่วงเงิน 2 หมื่นล้าน ปันผลหุ้นละ 0.30 บาท
 

โชว์งบปี 66 กวาดรายได้รวม 3.16 หมื่นล้านบาท

EA รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 7,606.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.88 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 7,604.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากระหว่างปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจากรายได้พิเศษอื่นซึ่งเป็น one-time โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่จำนวน 461.63 ล้านบาท และในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรจากการ Entire Business Transfer หรือ “EBT” จำนวน 1,837.91 ล้านบาท

มีรายได้รวม ณ สิ้นปี 2566 ที่  31,597.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,050.95ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.71% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 27,546.81 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ มาจากธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้น