"จารุณี ชินวงศ์วรกุล" ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 เข้าถือ TQM เพิ่ม 0.07%

19 ก.พ. 2567 | 01:49 น.

ก.ล.ต. รายงานการถือหุ้นของ "จารุณี ชินวงศ์วรกุล" ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของบมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา ( TQM) เข้าถือหุ้นเพิ่ม 0.0765% ล่าสุดถือ 9.5413%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (ตามแบบ 246-2)  รายงาน การได้มา หุ้นของ บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา ( TQM) โดย นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล  ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา 459,100 หุ้น คิดเป็น 0.0765% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาจำนวน 57,248,100 หุ้น คิดเป็น 9.5413% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 0.0765%  ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่ม ถือหุ้นทั้งสิ้น 60,448,100 หุ้น คิดเป็น 10.0746% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 
 

TQM ดำเนินธุรกิจหลัก : โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มธุรกิจนายหน้าประกัน แบ่งเป็นธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ทรู เอกซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด, ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด, ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ได้แก่ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทย่อยที่สนับสนุนธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด (ลงทุนในต่างประเทศ), บริษัท แคสแมท จำกัด (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์), บริษัท ทีคิวซี จำกัด (บริหารจัดการสินไหมประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ)

2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่ บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด, ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ได้แก่ บริษัท แคชนาว พลัส จำกัด 3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ได้แก่ บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด, บริษัท ทีคิวดี จำกัด และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

 

 

 

10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2566

  • บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 306,892,800 หุ้น สัดส่วน 51.15%
  • นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 47,824,800 หุ้น สัดส่วน 7.97%
  • นาย อัญชลิน พรรณนิภา 22,510,000 หุ้น สัดส่วน 3.75%
  • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด  20,566,602 หุ้น สัดส่วน 3.43%
  • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 19,500,000 หุ้น สัดส่วน 3.25%
  • นางนภัสนันท์ พรรณนิภา 18,968,900 หุ้น สัดส่วน 3.16%
  • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 18,574,400 หุ้น สัดส่วน 3.10%
  • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15,182,500 หุ้น สัดส่วน 2.53%
  • SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 9,761,500 หุ้น สัดส่วน 1.63%
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,458,200 หุ้น สัดส่วน 0.9%