PTG ควักกระเป๋า 103 ล้านบาท ร่วมลงทุนใน "ไทยไพบูลย์"

07 ก.พ. 2567 | 04:18 น.

PTG ทุ่มงบ 103 ล้านบาท ร่วมลงทุนใน "ไทยไพบูลย์" ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ สัดส่วนไม่เกิน 10% ภายในเดือนมีนาคม และมีโควต้าเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเต็มที่ไม่เกิน 33% ภายในเดืนพฤษภาคมนี้ หรือมีมูลค่าการลงทุนตลอดโครงการทั้งสิ้น 400 ล้านบาท

นายรังสรรค์ เลขานุการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนใน บริษัท ไทยไพบูย์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ("ไทยไพบูลย์") โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยไพบูลย์ในครั้งนี้ สัดส่วนไม่น้อยกว่า 10% ของหุ้นทั้งหมดของไทยไพบูลย์ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีมูลค่าลงทุนไม่เกิน 103,000,000 บาท ภายในเดือนมีนาคม 2567 โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะมีสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยไพบูลย์ เพื่อให้บริษัทถือหุ้นในไทยไพบูลย์ไม่เกิน 33% ของหุ้นทั้งหมดของไทยไพบูลย์ โดยมีประมาณการมูลค่าการลงทุนตลอดโครงการทั้งสิ้น 400,000,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของไทยไพบูลย์ ซึ่งการลงทุนจะเกิดขึ้นเป็นคราวๆ ทั้งนี้ ไม่เกินภายในเดือนพฤษภาคม 2567 และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษํทเรียบร้อยแล้ว

ไทยไพบูลย์เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ การบริหารจัดการขยะ การออกแบบระบบผลิต ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการขยะ และการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการขยะ โดยการเข้าซื้อหุ้นของไทยไพบูลย์มีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อยอด และขยายธุรกิจบริหารจัดการระบบกำจัดขยะฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า และลดการใช้ทรัพยากรที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่น อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่า และสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

การทำรายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มารือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

 

PTG ควักกระเป๋า 103 ล้านบาท ร่วมลงทุนใน \"ไทยไพบูลย์\"